Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU ar gyfer 2023 | Canllaw Ultimate

by Rowan Bailey

Y Canllaw Gorau i'r Diferion Olew CBD Gorau yn y DU ar gyfer 2023

Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU

Ffynhonnell Delwedd: Unsplash

Wrth geisio lles a gofal personol, mae tuedd gynyddol wedi dal llygaid y dorf sy'n ymwybodol o iechyd yn y DU - diferion olew CBD . Mae deilliad anseicoweithredol o'r planhigyn Canabis Sativa , CBD neu cannabidiol wedi cadarnhau ei safle fel prif gynheiliad lles, gan frolio ystod o briodweddau therapiwtig posibl. Ar ôl dechrau yn y diwydiant hwn yn ôl yn 2018 gyda’n siop stryd fawr, rydym wedi gweld y cyfan. Gydag adborth uniongyrchol gan ein cwsmeriaid wrth werthu brandiau o bob rhan o Ewrop a Gogledd America rydym yn gwybod beth sydd ei angen ar gyfer cynnyrch CBD Oil o ansawdd da. Y tu hwnt i hyn, gwelsom y bwlch yn y farchnad ar gyfer datrysiad o ansawdd premiwm, datrysiad cwbl olrheiniadwy CBD Oil Drop yn y DU, felly aethom ymlaen i adeiladu ein labordai ein hunain a mynd trwy'r broses hir a chostus o ddilysu ein diferion ein hunain gan yr ASB. Afraid dweud, rydym yn gwybod beth sydd ei angen i wneud cynnyrch o ansawdd uchel, beth i'w ddisgwyl gan wahanol brosesau echdynnu a'r prisiau cywir i'w talu o ran CBD Oil Drops yn y DU.

Yn y canllaw cynhwysfawr hwn, byddwn yn eich tywys trwy'r diferion olew CBD gorau sydd ar gael yn y DU ar gyfer 2023, gan ganolbwyntio ar y diferion olew CBD organig gorau , opsiynau fegan, a'r rhai sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau Bwyd Newydd. Felly gallwch chi fod yn dawel eich meddwl, trwy brynu unrhyw un o'r argymhellion ar y dudalen hon, y byddwch chi mewn dwylo diogel, ac ymhell ar eich ffordd i'ch taith lles CBD effeithiol newydd!

Tabl Cynnwys

 1. Deall Ffenomen CBD
 2. Diferion Olew CBD - Beth Ydyn nhw?
 3. Mathau o Olew CBD
 4. Cyfreithlondeb Olew CBD yn y DU
 5. Pam Dewis Diferion Olew CBD
 6. Dewis y Diferion Olew CBD Gorau
 7. Y 7 Diferyn Olew CBD Gorau yn y DU
 8. Canllaw Prynu ar gyfer y Diferion Olew CBD Gorau
 9. Defnyddiau Gwahanol ar gyfer Olew CBD
 10. Cynnydd CBD Anfeidredd
 11. Casgliad

Deall Ffenomen CBD

Mae Cannabidiol neu CBD wedi dod yn destun siarad mewn cylchoedd llesiant dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan wneud mynediad mawreddog i farchnad y DU. Er mai ychydig a ddeallwyd pan ddaeth i'r amlwg gyntaf, mae wedi dod yn bell i fod yn rhan annatod o arferion dyddiol llawer o bobl. Mae llawer yn ei ddefnyddio ar gyfer rheoli cyflyrau cronig, helpu gydag adferiad ar ôl chwaraeon / ymarfer corff, neu mae ganddynt ran o becyn cymorth i helpu i ddod o hyd i gydbwysedd gyda phryder a straen. Felly gydag ystod eang o gymwysiadau, nid yw'n syndod ei bod hi'n anodd dod o hyd i rywun nad yw wedi clywed am CBD, neu'n adnabod rhywun sy'n ei ddefnyddio y dyddiau hyn.

Mae esblygiad y diwydiant CBD wedi bod yn gyflym, gan gyflwyno myrdd o gynhyrchion fel trwythau CBD , hylifau vape, hufenau argroenol , gummies, ac eitemau gofal croen . Fodd bynnag, mae diferion olew CBD yn parhau i fwynhau poblogrwydd diwyro oherwydd eu hamlochredd a dechrau gweithredu cyflym. Oherwydd symlrwydd gweithgynhyrchu'r rhain, maent hefyd yn dueddol o fod y mwyaf cost effeithiol fesul dos. Felly bydd siopwyr CBD craff yn tueddu i ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng cryfder a chost gyda diferion Olew CBD gyda'r rhan fwyaf yn glanio ar opsiwn 10-20% fel y Diferion Olew CBD Organig a Fegan hyn sydd wedi'u Dilysu gan yr ASB.

Mae CBD ei hun yn un o'r cyfansoddion gweithredol a geir yn y planhigyn canabis, ac er na fydd yn eich cael yn 'Uchel' fel ei gefnder 'THC', yn sicr gall wneud i chi deimlo'n dawel mewn dosau uwch. Mae'r rhan fwyaf yn canfod mai trefn gyson gyda CBD yw'r mwyaf effeithiol, gyda'u camau cychwynnol yn dechrau'n fach gyda dos ac yn cronni dros wythnos neu ddwy. Nid yw mwy bob amser yn well o ran CBD, felly mae'n ymwneud â dod o hyd i'r cydbwysedd cywir ar gyfer eich anghenion. Y bonws i hyn yw ei fod hefyd yn golygu na fyddwch chi'n defnyddio'ch potel yn gyflymach na'r angen, sy'n helpu gyda'r gost gyffredinol! Nid oes unrhyw gyfrinach y gall CBD fod yn ddrud! Felly unwaith y byddwch chi'n dod o hyd i gynnyrch effeithiol i chi, mae'n bwysig cadw llygad am y cydbwysedd mwyaf cost effeithiol, ac unrhyw bwyntiau gwobrwyo, neu brynu 1 bargeinion tebyg i gael 1 hanner pris i helpu. Gellir dod o hyd i fargeinion fel hyn ar yr ystod hon YMA .

Diferion Olew CBD - Beth Ydyn nhw?

Beth yw diferion olew CBD? Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU

Mae olew CBD, fel y mae'r enw'n ei awgrymu, yn fformiwleiddiad sy'n seiliedig ar olew sy'n cynnwys cannabidiol (CBD). Mae'r cyfansoddyn hwn yn un o'r nifer o ffytocannabinoidau a geir yn y planhigyn Cannabis Sativa , ac mae'n adnabyddus am ei briodweddau nad yw'n seicoweithredol. Yn wahanol i tetrahydrocannabinol (THC), cyfansoddyn adnabyddus arall sy'n bresennol yn y planhigyn, nid yw CBD yn achosi 'uchel'. Yn lle hynny, mae'n rhyngweithio â system endocannabinoid y corff, sy'n rheoleiddio sawl swyddogaeth gorfforol, gan gynnwys hwyliau, ymddygiad, cof, llid, rheoli poen, ac archwaeth. O'r herwydd, mae yna nifer o astudiaethau parhaus ar ei effeithiolrwydd wrth drin ystod eang o gyflyrau gan gynnwys Ffibromyalgia, arthritis a chyflyrau cronig eraill.

Y tu hwnt i hyn, mae CBD yn elfen hanfodol o bresgripsiynau Canabis Meddygol, lle bydd mathau o flodyn Canabis yn cael eu dewis yn dibynnu ar eu cymarebau THC i CBD oherwydd gall cynnwys CBD amrywio effaith gyffredinol y planhigyn. Mae rhai yn canfod y gall cymarebau CBD uwch mewn blodyn Canabis briodoli i reoli poen yn well, tra bod eraill yn canfod straen CBD uchel yn well ar gyfer pryder wrth ddefnyddio THC.

Er bod llawer i'w ddarganfod o hyd a nifer o astudiaethau i'w cwblhau eto, nid oes amheuaeth bod CBD yn foleciwl hynod ddiddorol, a chyda'n profiad uniongyrchol fel defnyddwyr, yn ogystal ag adborth gan ein miloedd o gwsmeriaid ers 2018, mae'n amlwg i weld pam!

Mathau o Olew CBD - Beth yw'r gwahaniaeth?

Sbectrwm Llawn CBD Detholiad i fyny llun macro agos

Gellir dosbarthu olewau CBD yn fras yn dri chategori yn seiliedig ar bresenoldeb neu absenoldeb cannabinoidau eraill. Mae gwahaniaeth mawr o ran effeithiolrwydd rhwng y rhain, felly mae'n bwysig gwybod y gwahaniaeth. Gall llawer o broliant marchnata roi'r argraff mai cynnyrch ynysig 'Pur' sydd orau, pan fo'r gwrthwyneb yn wir fel arfer!

Felly rydyn ni'n neidio i mewn ac yn esbonio'r gwahaniaethau:

CBD Ynysu: Dyma'r ffurf buraf o CBD, nad yw'n cynnwys unrhyw ganabinoidau eraill. Mae hyn yn aml yn cael ei grybwyll fel rhywbeth gwell oherwydd ei fod yn 'Bur' ond peidiwch â gadael i hyn eich twyllo. Mae gan gynhyrchion CBD Isolate eu lle, ond dyma'r math lleiaf effeithiol o gynhyrchion CBD oherwydd diffyg cyfansoddion hanfodol eraill a geir yn y planhigyn. Mae cynhyrchion ynysu CBD yn rhad, ac yn gynnyrch lefel mynediad gwych i roi cynnig ar CBD, fodd bynnag, yn nodweddiadol, os ydych chi am ddarganfod a fydd CBD yn gweithio i chi, mae'n well mynd am echdyniad planhigyn eang neu lawn .

CBD Sbectrwm Eang : Mae'r math hwn yn cynnwys canabinoidau lluosog a terpenau ond nid yw'n cynnwys THC, y cyfansoddyn seicoweithredol. Yn debyg iawn i CBD ynysu, mae hyn yn well gan y rhai nad ydyn nhw eisiau poeni am THC yn dangos ar brofion cyffuriau ar hap ar gyfer gwaith. Er ei bod yn deg dweud gyda'r terfyn cyfreithiol sy'n bresennol mewn detholiadau Sbectrwm Llawn mor isel, mae'n annhebygol y byddai'n dangos beth bynnag. Nid yw pob diferyn CBD Sbectrwm Eang yn cael ei wneud yn gyfartal. Mae rhai yn cael eu gwneud gan ddefnyddio CBD Isolate ac mae ynysyddion canabinoid eraill wedi'u hychwanegu i 'ehangu'r' ystod. Mae eraill yn wir echdynion planhigion llawn sydd â'r holl ganabinoidau eraill yn bresennol fel y bwriadwyd yn y planhigyn, ond sy'n cynnwys lefelau isel iawn o THC oherwydd y straen a dynnwyd ohono. Yn ein barn ni, dyma'r opsiwn gorau gan eich bod chi'n cymryd detholiad gyda'r proffil planhigion llawn fel roedd natur ei eisiau. Mae CBD yn cael ei dynnu'n bennaf o Cannabis Sativa L sydd fel arfer â lefelau isel iawn o THC yn bresennol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n bosibl cael echdyniad planhigyn llawn gyda symiau na ellir eu holrhain o THC sy'n caniatáu dosbarthiad sbectrwm eang.

Os ydych chi'n chwilio am ddatrysiad Sbectrwm Eang wedi'i ddilysu gan yr ASB sy'n defnyddio CBD Organig, gallwch eu prynu YMA .

CBD Sbectrwm Llawn : Mae'r fersiwn hon yn cynnwys yr holl gyfansoddion sy'n digwydd yn naturiol o'r gwaith Canabis , gan gynnwys swm hybrin a ganiateir o THC (hyd at 0.02% neu 1mg yn y DU i aros yn gyfreithlon yn y DU). Yn nodweddiadol, y dyfyniad hwn yw'r un y mae mwyaf o alw amdano oherwydd cynnwys THC. Er ei bod yn bwysig nodi bod unrhyw Detholiad Sbectrwm Llawn a ddefnyddir i wneud CBD Oil Drops yn tueddu i wanhau'r THC ymhellach wrth ei gymysgu ag olew cludo, gan ei wneud yn gynnyrch Sbectrwm Eang beth bynnag. Mae'r dyfyniad tarddiad yn Sbectrwm Llawn yn bwysig, fel y crybwyllwyd uchod, ein cred yw bod y cynhyrchion CBD mwyaf effeithiol yn defnyddio dyfyniad planhigyn llawn gyda'r proffil cannabinoid llawn fel y bwriadodd natur ei. Mae cynhyrchion Sbectrwm Llawn fel CBD Skincare , CBD Tylino Oil a CBD Muscle Rubs yn hynod boblogaidd yma yn y DU ac wedi bod ymhlith ein gwerthwyr gorau ers i ni agor ein drysau yn 2018.

Cyfreithlondeb Olew CBD yn y DU

Yn y DU, mae cynhyrchion CBD yn gyfreithlon cyn belled â'u bod yn deillio o blanhigion cywarch diwydiannol nad ydynt yn cynnwys mwy na 0.2% neu 1mg o THC. Rhaid gwerthu'r olew CBD hefyd fel ychwanegyn bwyd ac nid fel meddyginiaeth oni bai ei fod wedi'i drwyddedu gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA). Ar gyfer unrhyw gynhyrchion CBD llafar fel CBD Oil Drops , CBD Capsiwlau , neu fwydydd bwytadwy fel CBD Chocolates, mae'n rhaid iddynt gael eu dilysu gan yr ASB a'u rhoi ar restr CBD Novel Foods . Mae'r broses helaeth hon yn sicrhau ansawdd, olrhain a diogelwch y cynhyrchion hyn. Felly mae'n rhaid i frandiau CBD yn y DU gydymffurfio â'r rheoliadau Bwyd Newydd a rhaid eu rhestru ar restr gyhoeddus yr ASB i weithredu'n gyfreithlon. Mae'n dal yn gyffredin gweld cynhyrchion yn cael eu gwerthu sydd wedi anwybyddu'r gofyniad hwn ac sy'n dechnegol yn cael eu gwerthu'n anghyfreithlon. Felly er tawelwch meddwl mae'n werth gwirio bod gan y brand rydych chi'n ei brynu gynnyrch dilys ar y rhestr hon.

Mae'n bwysig nodi nad yw bod ar y rhestr hon yn warant o ansawdd, ond yn gam cyntaf syml i sicrhau eu bod yn cymryd y rheoliadau a'r sicrwydd ansawdd o ddifrif. Y tu hwnt i hynny, mae'n bwysig gwirio y gallwch gael mynediad i adroddiadau labordy ar gyfer cyfreithlondeb o ran cynnwys THC, a bod y cwmni a ddewiswch yn cymryd rheolaeth ansawdd yn eu proses weithgynhyrchu o ddifrif. Mae yna lawer o gwmnïau 'label gwyn' sy'n cael rhywun arall i wneud eu CBD Oil Drops ar eu cyfer. Er bod hyn yn berffaith iawn yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n golygu nad oes ganddyn nhw fys yn uniongyrchol ar y rheolaeth ansawdd. Dyma un rheswm pam y dewison ni adeiladu ein labordai pwrpasol ein hunain a llunio ein holl ddiferion ein hunain.

Dyma enghraifft o adroddiad CBD Lab:

Adroddiad labordy trydydd parti Gorau CBD Oil Drops uk

Pam Dewis Diferion Olew CBD

Mae diferion olew CBD yn ddewis poblogaidd am sawl rheswm. Mae ganddynt fio-argaeledd uchel pan gânt eu gweinyddu'n sublingual (o dan y tafod), gan sicrhau amsugno cyflym i'r llif gwaed. Mae hyn yn golygu bod gan y rhai sydd angen cychwyniad cyflym y rheolaeth honno pe bai ei angen arnynt, tra hefyd yn cael yr un gyfradd amsugno nodweddiadol o gapsiwlau / gummies trwy lyncu'r diferion yn uniongyrchol / eu hychwanegu at fwyd neu ddiod.

Dwi am un yn ychwanegu fy bore CBD Oil Diferion at fy nghoffi gan fy mod yn gweld y blas yn ategu coffi yn berffaith, ac mae'n dileu ymyl jittery caffein yn fy nghwpan cyntaf. Mae'r system dropper yn caniatáu rheoli dosau yn hawdd, gan ei gwneud yn opsiwn hawdd ei ddefnyddio i ddechreuwyr a defnyddwyr CBD profiadol fel ei gilydd oherwydd gallwch chi ddeialu dos manwl gywir yn dibynnu ar eich goddefgarwch eich hun, yn ôl yr angen. Ar gyfer cartrefi lle mae nifer o bobl yn defnyddio CBD mae hefyd yn golygu y gall un opsiwn ddarparu ar gyfer anghenion pawb / swm y dos. Efallai y bydd llawer o'n cwsmeriaid yn defnyddio 10-20mg y dos eu hunain, ond hefyd yn defnyddio 5mg ar gyfer eu ci sy'n dod ymlaen ac yn dod o hyd i bethau'n arafach. Felly mae dod o hyd i gryfder diferion sy'n caniatáu'r ystod hon o ddosau yn bwysig iddyn nhw.

Yn olaf, mae CBD Oil Diferion yn un o'r opsiynau mwyaf cost effeithiol o ran dos CBD fesul dos. Unwaith y bydd ein cwsmeriaid yn dod o hyd i'w dos perffaith, byddant fel arfer yn dod o hyd i'r cryfder agosaf sy'n golygu cymryd dim ond 1 neu 2 ddiferyn i gyflawni'r dos hwnnw. Mae hyn yn golygu y bydd ganddyn nhw 100 - 200 dos y botel! Felly yn sydyn mae'r gost fesul dos yn dod yn llawer mwy hylaw. Yn wir, mae'r rhan fwyaf o bobl yn y pen draw yn glanio ar y 10% 1,000mg CBD Oil Drops neu'r 20% 2,000mg CBD Oil Drops am y rheswm hwn.

Yn y pen draw, mae'rdiferion olew CBD gorau yn dibynnu'n gyntaf ar ddiogelwch / ansawdd y cynnyrch, olrhain i sicrhau cysondeb dros amser, a chydymffurfiaeth / cyfreithlondeb fel nad ydych chi'n peryglu eich iechyd neu'ch swydd eich hun oherwydd eu bod yn gwneud camgymeriadau wrth eu llunio.

y diferion olew CBD gorau ar gyfer iechyd meddwl uk

Dewis y Diferion Olew CBD Gorau

Mae dewis y diferion olew CBD gorau yn golygu ystyried ffactorau amrywiol, gan gynnwys ansawdd y cywarch, boed yn ffynhonnell sengl neu'n màs a gasglwyd, y broses echdynnu, profion labordy trydydd parti, llunio cynnyrch, ac adolygiadau cwsmeriaid i ddechrau. Mae hefyd yn hanfodol archwilio enw da'r brand CBD a'i ymrwymiad i foddhad cwsmeriaid. Wrth chwilio am frand sy'n haeddu ymddiriedaeth, mae'n bwysig nodi y bydd cwmni da yn cael adolygiadau da a drwg. Mae CBD yn gweithio'n wahanol i bawb, felly yn naturiol bydd adolygiadau lle nad yw cwsmeriaid wedi profi'r un buddion ag eraill. Mae hyn yn gwbl normal, ac yn arwydd nad yw'r cwmni'n golygu nac yn cuddio adolygiadau negyddol oddi wrthych!

Cofiwch hefyd edrych ar restr CBD Novel Foods yr ASB i weld a yw'r cwmni wedi cymryd y camau drud a manwl i ddilysu eu prosesau gweithgynhyrchu ar gyfer eu CBD Oil Drops. Er nad yw'n derfynol, mae'n gam arall o wirio eu bod yn cymryd diogelwch a chydymffurfiaeth eu cynhyrchion o ddifrif.

Yn olaf, edrychwch ar ba mor hir y mae'r cwmni wedi bod o gwmpas ac a ydynt yn debygol o ddiflannu. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw dod o hyd i gynnyrch rydych chi'n dod ymlaen ag ef, dim ond i ddarganfod eu bod yn newid eu rysáit / dyfyniad ffynhonnell neu waethaf eu bod yn mynd o dan ddau fis yn ddiweddarach. Mae'r diwydiant CBD yn anodd ac eto mae llawer o bobl wedi neidio i mewn i roi cynnig arni, ond yn anffodus nid yw llawer yn ei wneud trwy'r holl wiriadau rheoleiddio llym neu ddiwydiant sy'n newid yn barhaus. Ers i ni agor ein drysau yn 2018 rydym wedi gweld cymaint o frandiau gwych yn mynd a dod, sy'n drueni mawr. Er wrth i bethau ddatblygu yn y diwydiant CBD ar ôl i Novel Foods a'r diwydiant Canabis Meddygol dyfu, dylem weld mwy o sefydlogrwydd yn y dyfodol.

Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU 2023

Y 7 Diferyn Olew CBD Gorau yn y DU

Dyma'r 7 diferion olew CBD gorau y gallwch eu prynu yn y DU yn 2023:

 1. Infinity CBD : Yn adnabyddus am ei ymrwymiad i arferion gorau yn y diwydiant, mae Infinity CBD yn cynnig ystod eang o gynhyrchion CBD sbectrwm llawn a sbectrwm eang gan gynnwys Diferion Olew CBD Organig a ddilysir gan yr ASB gyda chrynodiadau yn amrywio o 500 i 4,000 mg fesul potel 10 ml. . Gallwch wirio'r ystod lawn YMA . Gydag Olew Olewydd fel y prif gludwr yn ei wneud yn fwy blasus nag opsiynau olew had hemp cryfach, mae'r diferion hyn wedi'u profi ers eu lansio yn 2019.

 2. Vibes CBD : Brand â gweledigaeth, mae Vibes CBD yn cynnig ystod o olewau CBD sbectrwm eang wedi'u trwytho â terpenau naturiol, flavonoidau ac olew had hemp organig. Fel gyda llawer o gwmnïau yn y DU, mae eu hadolygiadau'n dangos sylfaen gadarn o gwsmeriaid, a'r rhesymau pam mae pobl yn dewis CBD oherwydd eu lles.

 3. Evopure: Mae'r brand hwn yn cynnig olew CBD o ansawdd uchel wedi'i wneud yn y DU a fformwleiddiadau unigryw sydd wedi'u cynllunio i gefnogi nodau lles penodol fel gwell cwsg, rhyddhad rhag pryder, a lleddfu poen ar gyfer cyhyrau dolur.

 4. Gwe Charlotte: Mae'r cwmni Americanaidd hwn yn cynnig amrywiaeth o drwythau olew CBD, gan gynnwys un â llawer iawn o CBD fesul ml ac ar gael mewn blasau cyffrous. Gyda straen canabis Charlottes Web mor boblogaidd oherwydd ei fanteision meddyginiaethol honedig, nid oes unrhyw syndod bod y brand hwn wedi dod yn boblogaidd, ond yn bwysig iawn mae'n cefnogi hyn gydag ystod o ansawdd cadarn.

 5. Bud and Tendr: Mae'r brand CBD hwn o'r DU yn cynnig olewau CBD trydydd parti o ansawdd uchel sydd wedi'u profi mewn labordy ac sy'n rhydd o blaladdwyr a metelau trwm.

 6. Cariad Cywarch : Yn adnabyddus am ei ystod eang o gynhyrchion trwyth CBD hawdd mynd atynt, mae diferion olew CBD Love Hemp ar gael mewn crynodiadau sy'n amrywio o 2 i 20 y cant fesul potel 30 ml. Rydyn ni wedi eu cael yn y siop ers 2020 ac yn bersonol wedi bod yn gefnogwr o'u gummies ers hynny!

 7. Iechyd EIR: Mae'r brand hwn yn cynnig cynhyrchion sbectrwm llawn grymus a chynhyrchion ynysu CBD pur heb unrhyw THC, gan gadw at Arferion Gweithgynhyrchu Da. Maen nhw'n ticio'r holl flychau, felly byddent yn argymell edrych ar eu hadolygiadau i weld a oes ganddyn nhw unrhyw gwsmeriaid â rhesymau tebyg dros roi cynnig ar CBD â chi!

Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU

Canllaw Prynu ar gyfer y Diferion Olew CBD Gorau

Wrth ddewis y diferion olew CBD gorau , ystyriwch ffactorau fel ansawdd cywarch, y broses echdynnu, profion labordy trydydd parti, fformiwleiddiad, cyflasyn, nerth, ac adolygiadau cwsmeriaid. Sicrhewch fod gan frand CBD enw da a'i fod yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac nad ydynt wedi bod o gwmpas ers llai na'r amser y mae'n ei gymryd i gydymffurfio'n gyfreithiol ar y rhestr Novel Foods.

Os nad ydych yn siŵr ble i ddechrau, pa ddos ​​i'w gymryd, a beth yw'r gwahaniaethau o hyd, peidiwch â phoeni nad ydych ar eich pen eich hun. Mae'n gyffredin cael gorlwytho gwybodaeth ar yr adeg hon ac weithiau mae'n haws cael eich cyfeirio at y dewis cywir. Rydym bob amser wrth law ac yn hapus i helpu gydag ymgynghoriad hollol RHAD AC AM DDIM, ac er ein bod yn cynhyrchu ein cynnyrch ein hunain, rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cynnig cyngor ac opsiynau cytbwys ac yn debyg iawn i'r rhestr hon gall roi opsiynau i chi o ffynonellau lluosog er eich tawelwch. meddwl.

Mae pobl yn rhy gyflym i 'gadw'r giât' pethau yn y diwydiant hwn, ac yn pwyntio bysedd yn gyflym am adroddiadau labordy a phethau eraill, ond y gwir yw na fyddai'n anodd ffugio unrhyw un o'r pethau hyn y mae pobl yn eu nodi, felly bydd gennych i gloddio ychydig yn ddyfnach mae gen i ofn.

Mae pethau fel adolygiadau wedi'u dilysu yn lle gwych i ddechrau, ac mae cymharu adolygiadau cynnyrch ar dudalennau â thudalennau Peilot Ymddiriedolaeth oddi ar y safle yn ddechrau gwych. Bydd unrhyw gwmni gwerth ymddiried sydd wedi bodoli yn y byd go iawn yn cael adolygiadau da a drwg. Nid yw CBD yn gweithio i bawb, ac ni fydd pawb yn gwybod sut i'w ddefnyddio'n effeithiol. Felly yn naturiol dylai cwmni go iawn weld hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu hadolygiadau. Os mai dim ond adolygiadau disglair rydych chi'n eu gweld yna mae'n werth cloddio ychydig yn ddyfnach i sicrhau nad ydyn nhw'n cael eu golygu, neu a allwch chi ddod o hyd i ffynonellau eraill ar gyfer adolygiadau ar eu cynhyrchion trwy fforymau, neu reddit ac ati.

Yn olaf, peidiwch byth â bod ofn estyn allan at y cwmnïau hyn, os ydyn nhw'n rhywbeth tebyg i ni byddant yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a darparu adroddiadau labordy perthnasol ar gais. Nid oes gennym unrhyw beth i'w guddio, a byddem bob amser wrth ein bodd yn cael y cyfle i helpu i esbonio CBD a sut i'w ddefnyddio orau. Byddai'n wir yn well gennym i chi beidio â phrynu gyda ni os nad yw'n iawn i chi, a gall bob amser eich cyfeirio at gynnyrch a fydd yn gweithio yn rhywle arall gan y byddai'n well gennym i bawb gael profiad cadarnhaol gyda CBD. Bydd hyn yn ei dro yn helpu'r diwydiant cyfan. Mae gormod o gwmnïau wedi dod i'r amlwg yn ceisio gwerthu'n helaeth ni waeth a yw'r cynnyrch cywir ar gyfer eu cwsmeriaid. Mae hyn yn ei dro wedi cael effaith negyddol ar y diwydiant wrth i chi gael gair llafar negyddol yn y pen draw. Felly bydd unrhyw gwmni CBD Oil y mae'n werth ymddiried ynddo yn hapus i gael sgwrs am eu cynhyrchion, sut maen nhw'n cael eu gwneud, a CBD yn gyffredinol i helpu i'ch arwain at y dewis cywir i chi neu'ch anwylyd.

Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU

Defnyddiau gwahanol ar gyfer Olew CBD

Wrth ddewis y  y diferion olew CBD gorau , mae'n rhaid i chi hefyd ystyried ar gyfer beth rydych chi'n eu defnyddio. Nid yn unig y mae holl gynhyrchion CBD yn wahanol, neu sut mae'n effeithio ar bobl, ond hefyd sut y gellir ei ddefnyddio i wella'ch trefn les mewn gwahanol ffyrdd. Nid oes amheuaeth y byddwch wedi gweld pethau'n amrywio o Ioga CBD, i Ryseitiau CBD a sut i ddefnyddio gwahanol gynhyrchion CBD i helpu gydag iechyd cwsg.

Un peth sy'n sicr yw bod yna lawer o sŵn am yr hyn y gall CBD ei wneud i ni i fod, ond a oes unrhyw wirionedd iddo? Beth mae'r astudiaethau diweddaraf yn ei ddweud ac a oes gwybodaeth fwy penodol ar sut i'w ddefnyddio ar gyfer pethau fel straen neu gwsg er enghraifft? Wel diolch byth mae'r atebion yma i'w cael! Rydym wedi rhoi cynnig ar y cyfan, yn ogystal ag ymchwilio'n barhaus i'r astudiaethau, treialon a datblygiadau diweddaraf mewn CBD a chanabis meddygol. Felly rydym wedi gwneud ein gorau i gasglu ein gwybodaeth, ac awgrymiadau ar sut i ddefnyddio CBD ar gyfer cymwysiadau amrywiol mewn erthyglau amrywiol ar draws y blynyddoedd a byddwn yn parhau i dyfu'r gronfa ddata hon o wybodaeth.

Isod rydym wedi dadansoddi rhai o'n herthyglau sy'n helpu i ddadansoddi'r gwahanol ddefnyddiau o CBD a sut i gael y gorau ohono!

 1. Diferion Olew CBD a Phryder - Nid yw'n gyfrinach bod llawer o bobl yn troi at CBD Oil fel dewis arall yn lle meddyginiaeth gwrth-bryder nodweddiadol. Wrth ddewis ateb naturiol nad yw'n gaethiwus, nid yw CBD yn syniad da gyda'i hygyrchedd a'i argaeledd dros y cownter. Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn bwysig deall y pethau i mewn ac allan o CBD, a sut i'w ddefnyddio orau ar gyfer eich anghenion penodol. Felly dyma ni'n chwalu'r pethau sy'n bodoli o ddefnyddio CBD Oil ar gyfer pryder. Darllenwch fwy YMA .
 2. Gwella eich iechyd cwsg gydag Olew CBD - Gan fod CBD yn cael ei adrodd i fod â nodweddion tawelu, nid yw'n syndod ein bod yn cael ein holi'n rheolaidd a all helpu gyda chwsg. Gyda'r rhan fwyaf o'n cwsmeriaid maen nhw'n gweld mai cymryd eu diferion olew CBD ac awr cyn mynd i'r gwely yw'r drefn fwyaf effeithiol, er ei bod yn ymddangos mai cyfuno hyn â thawelu CBD Roll On ar gyfer eich temlau a'ch gwddf yw'r ateb eithaf. Rydyn ni'n eich tywys trwy sut i ddefnyddio CBD i gysgu YMA .
 3. Olew Tylino CBD - Mae therapi tylino CBD wedi mynd â'r diwydiant sba a lles yn aruthrol a chyda rheswm da. Gydag effeithiau gwrthlidiol a thawelu wedi'u nodi gan CBD, nid yw'n anodd ymarfer pam ei fod wedi dod mor boblogaidd. Gyda chwmnïau yn gweithio ochr yn ochr â therapyddion tylino proffesiynol i ddatblygu CBD Tylino Olew s premiwm fel hyn . P'un a ydych chi'n rhywun â chyflwr cronig neu'n mynd trwy adferiad chwaraeon ac angen tylino wedi'i dargedu, neu os ydych chi eisiau ymlacio i rai wrth faldod gartref, mae therapi Tylino CBD yn sicr yn lle gwych i ddechrau!
 4. Gofal Croen CBD - Mae CBD Skincare yn mynd y tu hwnt i gymhwyso cynhyrchion yn unig, ond gan edrych yn ddyfnach i'ch lles cyffredinol i gyflawni'r canlyniadau gorau y gallech chi freuddwydio amdanynt. Trwy wella iechyd cwsg, lleihau cwsg ac yna defnyddio ei briodweddau gwrthlidiol yn lleol, gallwch fod yn sicr o gael y gorau o'ch pryderon gofal croen ystyfnig gyda dull cwbl naturiol effeithiol! I ddarganfod mwy am bethau i mewn ac allan o CBD Skincare rydym wedi ysgrifennu canllaw YMA.
 5. Balmau Tatŵ CBD - Oherwydd ei briodweddau gwrthlidiol honedig, mae Balmau Tatŵ CBD wedi dod yn fwyfwy poblogaidd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn y galw gan gwsmeriaid a siopau tatŵ fel ei gilydd sydd eisiau Balm CBD â ffocws naturiol i'w ddefnyddio yn ystod ochr iachâd a chynnal eu profiad tatŵ. Mae'r Balm CBD hwn wedi'i grybwyll yn ddelfrydol oherwydd ei ffocws ar sensitifrwydd, heb unrhyw arogleuon na chynhwysion ychwanegol nad oes angen iddynt fod yno. Yn syml, olewau lleithio maethlon a fydd yn amsugno'ch croen yn ddiymdrech ar gais.
 6. Ryseitiau Bwytadwy CBD - Roedd pawb wrth eu bodd yn pobi danteithion neu esgus i roi cynnig ar goctel newydd yn iawn? Wel edrychwch dim pellach! Mae CBD wedi'i ddefnyddio ym mhopeth o ddynion CBD Gingerbread hyd at Gin a Tonics wedi'u hysbrydoli gan Super Lemon Haze. Dim ond mater o wybod yw'r ffordd orau i drwytho'ch diferion CBD ynddynt i'w gwneud yn flasu'n wych ac yn effeithiol ar yr un pryd! Nid ydym yn ddieithr i goginio, felly o bryd i'w gilydd byddwn yn rhannu rhai o'n hoff ryseitiau o ffefrynnau'r Nadolig hyd at arllwysiadau rhost dydd Sul. Cadwch eich llygaid ar agor! Ryseitiau fel hyn!
 7. Anrhegion Iechyd Meddwl - Ar ôl yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae iechyd meddwl wedi dod yn llawer haws i siarad amdano, yn enwedig i ddynion a fyddai fel arfer yn teimlo'n unig gyda'r materion hyn. Mae CBD yn gychwyn sgwrs wych o ran iechyd meddwl, ac weithiau gall dim ond y rhodd o gefnogaeth iechyd meddwl gyda chyflenwad mis o CBD Oil Diferion a rhywfaint o faldodi menyn corff / bariau tylino CBD fod y cyfan sydd ei angen i ddangos i rywun eich bod chi' ath yno ac rydych yn gofalu. Rydym yn dadansoddi rhai rhoddion CBD Iechyd Meddwl allweddol ac awgrymiadau da eraill YMA .

Cynnydd CBD Anfeidredd

Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU 2023

Ymhlith yr arferion gorau yn y diwydiant CBD credwn fod cynnal egwyddorion tryloywder, empathi ac effeithiolrwydd yn hanfodol. Nid diwydiant i wneud elw cyflym yw hwn, ond diwydiant lle mae pobl yn chwilio am help gyda chyflyrau cronig neu gymorth iechyd meddwl. Roeddem yn deall yn gynnar pa mor bwysig oedd ansawdd, ymddiriedaeth a chost i'r rhai sydd angen y cynhyrchion hyn, a dyna pam yr aethom o gwmpas y busnes hwn fel y gwnaethom. Ffurfiwyd ein holl gynnyrch gydag adborth gan grwpiau cymorth cronig yn ogystal ag adborth cwsmeriaid yn ein siopau stryd fawr. Roedd hyn er mwyn sicrhau nad oeddem yn rhyddhau cynnyrch nes ein bod yn gwybod ei fod yn effeithiol ac yn syml wedi'i gyflwyno. Yn ogystal â hyn rydym bob amser wedi ymdrechu i wneud ein cynnyrch mor gost-effeithiol â phosibl, gyda gostyngiadau wedi'u hymgorffori i'r rhai sy'n defnyddio CBD bob dydd ac sydd angen lleihau eu costau o ddydd i ddydd.

Nid yw wedi bod yn hawdd tynnu'r llinell hon, yn enwedig yn ystod y costau pandemig a llym a'r profion sy'n gysylltiedig â phroses Bwydydd Newydd yr ASB , ond fe wnaethom ni ac mae'r ffaith ein bod ni'n dal yma gyda'n cwsmeriaid cymorth cariadus byth yn dweud llawer.

Dros y blynyddoedd rydym wedi cael y cyfle i weithio gyda chymaint o wahanol frandiau CBD ar draws y byd, ac wedi profi ystod eang o gynhyrchion, tra hefyd yn datblygu ein cynnyrch ein hunain yn barhaus yn ein labordai. Dros y flwyddyn nesaf rydym yn bwriadu cynhyrchu rhai ffilmiau tu ôl i'r llenni i arddangos yr hyn sydd ei angen i weithio yn y diwydiant CBD a chanabis yma yn y DU, a dangos i chi drosoch eich hun sut rydym yn gwneud y CBD Oil Drops gorau sydd gan y DU i'w gynnig. . Os ydych chi eisiau aros am y reid, mae croeso i chi gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr am ddiweddariadau, yn ogystal â rhoi dilyniant i ni ar gyfryngau cymdeithasol (Facebook/Instagram yw lle rydyn ni fwyaf prysur!).

Rydyn ni wrth ein bodd yn cydweithio â'n cwmnïau yn y gofod hwn hefyd, felly os hoffech chi gydweithio, yn chwilio am nawdd neu ddim ond eisiau dweud hei, mae croeso i chi estyn allan!

Byddem wrth ein bodd yn cael cyfle i rannu ein gwaith caled gyda chi, a chynnig ymgynghoriad am ddim i unrhyw un sy'n dal yn ansicr ynghylch ble i ddechrau!

Mae ein diferion olew CBD wedi'u dilysu gan yr ASB, gan sicrhau ansawdd a diogelwch o'r radd flaenaf i'n cwsmeriaid, felly os hoffech roi cynnig arnynt, gallwch eu dewis YMA .

Y Diferion Olew CBD Gorau yn y DU

Casgliad

Mae diferion olew CBD wedi dod yn ddewis poblogaidd i unigolion sy'n ceisio datrysiad lles naturiol ac effeithiol. P'un a ydych chi'n ddefnyddiwr CBD profiadol neu'n ddechreuwr, nod y canllaw hwn yw darparu mewnwelediad cynhwysfawr i'r diferion olew CBD gorau sydd ar gael yn y DU ar gyfer 2023.

Ers i ni agor ein drysau am y tro cyntaf yn 2018 rydym wedi gweld gwahaniaeth enfawr ym safbwyntiau pobl am CBD a Chanabis Meddygol yn gyffredinol. Roeddem ni'n arfer cael cwsmeriaid hŷn bron â thramgwyddo pan wnaethon nhw sylweddoli bod CBD yn dod o Ganabis o'r blaen, ac ar hyn o bryd nhw yw'r rhai sy'n lledaenu'r gair ac yn gweiddi o'r toeau am yr holl fuddion maen nhw wedi'u profi. Nid oes amheuaeth, wrth i amser fynd heibio, y bydd y derbyniad a'r ddealltwriaeth hon yn parhau i ledaenu.

Mae addysg o amgylch CBD wedi bod yn allweddol i'n llwyddiant, a thrwy ddarparu sgyrsiau addysgol mewn grwpiau cymorth ac arddangosiadau, mae wedi ein helpu i weld yn uniongyrchol sut mae hynny wedi newid. Mae CBD Oil Diferion bellach yn stwffwl ym mywydau llawer o bobl o ddydd i ddydd, ac mewn llawer o achosion mae wedi disodli arferion neu bresgripsiynau mwy niweidiol a chaethiwus a allai fod wedi cael effeithiau hirdymor. Nid yw CBD at ddant pawb, ond gallai deall beth ydyw, sut mae'n gweithio a darganfod a allai fod i chi fod y gwahaniaeth sydd ei angen arnoch i helpu'ch brwydr lles, a dod o hyd i gydbwysedd.

Felly rydyn ni'n gobeithio bod y canllaw hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi wrth ddadansoddi'r hyn i gadw llygad amdano, beth mae rhywfaint o'r jargon o amgylch CBD yn ei olygu ac yn y pen draw eich helpu chi i ddewis beth yw'r Diferion Olew CBD gorau i'w prynu yn y DU.

Cofiwch bob amser ymgynghori â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cyn dechrau unrhyw drefn les newydd, a dewiswch frand sy'n cyd-fynd â'ch nodau a'ch egwyddorion lles. Nid yw prisio yn unig yn arwydd o gynnyrch da, a phan allai elfennau hybrin o fetelau trwm/plaladdwyr fod yn bresennol, nid yw'n werth peryglu'ch iechyd er mwyn arbed £5 yma nac acw. Wedi'r cyfan rydych chi wedi dod mor bell â hyn oherwydd eich bod yn cymryd eich lles o ddifrif! Felly gwnewch yn siŵr bob amser bod y diferion y byddwch chi'n eu dewis yn cael eu profi mewn labordy er mwyn tawelu eich meddwl!

Wel dyna chi! Rwyf wedi bod yn Rowan, ac os oes unrhyw beth y gallaf ei wneud i helpu mae croeso i chi estyn allan a byddaf yn hapus i gynnig ymgynghoriad am ddim, neu eich cyfeirio at unrhyw gymorth pellach y gallai fod ei angen arnoch!

Cael diwrnod hyfryd a phob lwc wrth chwilio am y diferion olew CBD gorau yn y DU!