Manteision Defnyddio Balm CBD Holl-Naturiol

by Rowan Bailey

Darganfyddwch y Gyfrinach i Groen Maeth: Manteision Defnyddio Balm CBD Holl-Naturiol

Balm CBD Gorau ar gyfer gofal croen a ffibromyalgia

Llun gan Bailey Media

Wrth i fwy a mwy o bobl chwilio am ddewisiadau amgen naturiol ar gyfer gofal croen a lleddfu poen, mae balm CBD wedi dod yn boblogaidd iawn. Mae CBD, sy'n fyr am cannabidiol, yn gyfansoddyn sy'n deillio o'r planhigyn cywarch sy'n cynnig ystod o ddefnyddiau posibl. Pan gaiff ei ddefnyddio ar ffurf hufen neu balm amserol, gall CBD ddarparu croen maethlon a chael ei ddefnyddio fel rhan o drefn ehangach i leddfu poen fel therapi tylino neu dargedu ardaloedd ar gyfer llif gwaed ychwanegol. Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio beth yw balm CBD, sut mae'n gweithio, a'r gwahanol ddefnyddiau y mae'n eu cynnig.

Beth yw Balm CBD a Sut Mae'n Gweithio?

Mae CBD Balm yn gynnyrch amserol sydd wedi'i drwytho â detholiad CBD. Fe'i cynlluniwyd i'w gymhwyso'n uniongyrchol i'r croen, gan ganiatáu i'r CBD ryngweithio â system endocannabinoid y corff (ECS). Mae'r ECS yn gyfrifol am gynnal cydbwysedd a homeostasis yn y corff. Pan gaiff CBD ei gymhwyso'n topig, gall ryngweithio â'r derbynyddion ECS yn y croen, gan ddarparu effeithiau therapiwtig amrywiol o bosibl.

Un o'r ffyrdd allweddol y mae CBD Balms yn gweithio yw trwy leihau llid wrth gael ei dylino i mewn i helpu i gynyddu llif y gwaed i'r ardal yr effeithir arni. Mae astudiaethau'n awgrymu bod gan CBD y potensial i gael priodweddau gwrthlidiol, a allai, os yn wir, helpu i leddfu a thawelu croen llidiog.

Balm CBD Sbectrwm Llawn Naturiol o fudd i'r DU

Manteision Defnyddio Balm CBD ar gyfer Croen Maeth

Gall defnyddio balm CBD holl naturiol gynnig manteision niferus i groen maethlon. Yn gyntaf, mae CBD yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, a all helpu i frwydro yn erbyn radicalau rhydd a lleihau arwyddion heneiddio. Gall defnyddio balm CBD naturiol maethu'n rheolaidd helpu i wella ymddangosiad cyffredinol y croen, gan hyrwyddo gwedd fwy ifanc a bywiog.

Ar ben hynny, gall balmau CBD ddarparu hydradiad a lleithder i'r croen. Mae'n cynnwys asidau brasterog hanfodol, fel omega-3 a omega-6, sy'n helpu i gynnal rhwystr naturiol y croen ac atal colli lleithder. Gall hyn fod yn arbennig o fuddiol i unigolion â chroen sych neu sensitif.

Yn ogystal â hydradu, gall balmau CBD hefyd helpu i leddfu a thawelu croen llidiog wrth chwilio am gynhwysion sy'n wych ar gyfer croen sensitif. Gall ei briodweddau gwrthlidiol leihau cochni, cosi a llid, gan ei wneud yn ddewis delfrydol i'r rhai â chyflyrau fel ecsema neu soriasis.

Manteision Defnyddio Balm CBD ar gyfer Lleddfu Poen

Ar wahân i groen maeth, mae balm CBD hefyd yn adnabyddus am ei briodweddau lleddfu poen posibl. Er na allwn wneud unrhyw hawliadau meddygol, nid yw'n gyfrinach mai dyma un o'r prif geisiadau / cwestiynau a ofynnir i ni yn y siop. Rydym bob amser yn argymell gwneud eich ymchwil ac edrych ar adolygiadau wedi'u dilysu i weld beth mae eraill wedi'i brofi i weld a oes unrhyw beth yn cyd-fynd â'ch rheswm dros ei archwilio fel triniaeth amgen.

A siarad yn fras, o'i gymhwyso'n topig, gellir defnyddio CBD fel rhan o driniaeth tylino i helpu i gynyddu chwythiad gwaed i'r ardal yr effeithir arni, tra'n caniatáu i'r CBD gael ei amsugno i'r ardal darged. Mae defnyddio Balm CBD fel sylfaen ar gyfer therapi tylino yn arbennig o boblogaidd ymhlith unigolion sy'n dioddef o gyflyrau fel arthritis, dolur cyhyrau, neu anafiadau chwaraeon.

Balm CBD Gorau yn Manteision y DU

Sut i Ddewis y Balm CBD Cywir ar gyfer Eich Math o Groen

Wrth ddewis hufen CBD, mae'n hanfodol ystyried eich math o groen a'ch anghenion penodol. Gall gwahanol hufenau CBD gynnwys crynodiadau amrywiol o CBD a chynhwysion ychwanegol. Dyma rai ffactorau i'w hystyried wrth ddewis yr hufen CBD cywir ar gyfer eich croen:

 1. Crynodiad CBD : Chwiliwch am hufen CBD gyda chrynodiad sy'n gweddu i'ch dewis a'ch effeithiau dymunol. Gall crynodiadau uwch ddarparu buddion cryfach, ond mae'n bwysig dechrau gyda chrynodiad is os ydych chi'n newydd i gynhyrchion CBD.

 2. Cynhwysion Ychwanegol : Ystyriwch y cynhwysion eraill sy'n bresennol yn yr hufen CBD. Chwiliwch am gynhwysion naturiol a maethlon fel aloe vera, menyn shea, olew cnau coco, fitamin e, neu olewau hanfodol a all ategu effeithiau CBD a bod o fudd i'ch croen.

 3. Ffurflen Cynnyrch : Mae hufenau CBD ar gael mewn gwahanol ffurfiau, gan gynnwys golchdrwythau, balmau a lleithyddion. Dewiswch ffurf cynnyrch sy'n gweddu i'ch dewis ac sy'n cyd-fynd yn ddi-dor â'ch trefn gofal croen. Yn ein barn ni, mae chwilio am restr holl gynhwysion naturiol gydag ymagwedd finimalaidd at yr holl gynhwysion naturiol yn lle gwych i ddechrau ar gyfer gofal croen a thriniaethau Tylino CBD sylfaenol. Enghraifft wych o hyn yw Balm Natur .

Sut i Ddefnyddio Balm CBD i'r Effeithiolrwydd Mwyaf

Er mwyn gwneud y mwyaf o effeithiolrwydd balm CBD, mae'n bwysig ei ddefnyddio'n gywir. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer defnyddio hufen CBD:

 1. Glanhewch y Croen : Dechreuwch trwy lanhau'r ardal lle rydych chi'n bwriadu defnyddio'r balm CBD . Mae hyn yn sicrhau bod y croen yn rhydd o faw ac olew, gan ganiatáu amsugno gwell o'r CBD.

 2. Rhowch Swm Bach : Cymerwch ychydig bach o hufen CBD a'i dylino'n ysgafn i'r croen. Dechreuwch gyda swm maint pys a chynyddwch yn raddol os oes angen. Gyda llawer o falmau CBD yn defnyddio pob olew naturiol, nid ydych chi eisiau gorwneud pethau oherwydd gall ychydig fynd yn bell.

 3. Tylino mewn Symudiadau Cylchol : Defnyddiwch symudiadau crwn i dylino'r balm CBD i'r croen. Mae hyn yn helpu i hyrwyddo amsugniad a dosbarthiad gwell o'r CBD.

 4. Caniatewch Amser i Amsugno : Rhowch amser i'r hufen CBD amsugno i'r croen cyn defnyddio unrhyw gynhyrchion ychwanegol. Mae hyn yn caniatáu i'r CBD weithio'n effeithiol heb ymyrraeth. Rydym yn argymell gydag amserol i ganiatáu 15-20 munud ar gyfer amsugno lle bo modd. Er nad yw hyn bob amser yn bosibl gyda threfn gofal croen, rydym yn eich cynghori i gadw hyn mewn cof lle bo modd. Er, os caiff ei roi ar glytiau croen sych, gallwch ychwanegu ato yn gyflym yn ôl yr angen.

Holl Fanteision Balm CBD Sbectrwm Llawn naturiol

Cwestiynau Cyffredin am Hufen CBD

 1. Ai balm hufen CBD? : Mae balm CBD sy'n deillio o gywarch gyda llai na 0.2% THC yn gyfreithiol mewn llawer o wledydd. Fodd bynnag, mae'n hanfodol gwirio statws cyfreithiol CBD yn eich rhanbarth penodol. Yn y DU mae Balm CBD yn gwbl gyfreithlon o dan yr amodau hyn, ac ni fydd defnyddio balm CBD yn ymddangos ar brawf cyffuriau.

 2. A fydd Balm CBD yn fy ngwneud yn uchel? : Nid yw balm CBD yn cynnwys lefelau digon uchel o THC, y cyfansoddyn seicoweithredol a geir mewn canabis os o gwbl. Ni fydd yn eich gwneud yn uchel nac yn achosi unrhyw effeithiau seicoweithredol.

 3. A oes unrhyw sgîl-effeithiau o ddefnyddio hufen CBD? : Yn gyffredinol, ystyrir bod hufen CBD yn ddiogel ar gyfer defnydd amserol. Fodd bynnag, gall rhai unigolion brofi sgîl-effeithiau ysgafn fel sychder neu lid ond mae hyn yn anghyffredin. Argymhellir bob amser i wneud prawf patch cyn rhoi hufen CBD ar ardal fwy.

Gwahanol fathau o falmau CBD Ar Gael - Lotion, Balm, a Lleithydd

Mae hufen CBD ar gael mewn gwahanol ffurfiau, pob un yn cynnig buddion unigryw. Dyma'r gwahanol fathau o hufenau CBD y gallwch chi ddewis ohonynt:

 1. Lotion CBD : Mae eli CBD yn ysgafn ac yn hawdd ei amsugno i'r croen. Mae'n ddelfrydol i'w ddefnyddio bob dydd a gall ddarparu hydradiad a maeth heb deimlo'n drwm neu'n seimllyd. Yn nodweddiadol mewn lliw hylif hufen gwyn. Er ei fod yn wych ar gyfer rhwyddineb defnydd a sefydlogrwydd, yn aml gall gynnwys ychwanegion / sefydlogwyr ychwanegol. Felly os yw fformiwleiddiad cwbl naturiol yn bwysig, mae'n werth gwirio ddwywaith gyda golchdrwythau!

 2. Balm CBD : Mae balm CBD yn ffurf fwy trwchus a mwy dwys o hufen CBD. Fe'i cynlluniwyd i dargedu ardaloedd penodol a darparu lleithder dwys. Gall ddod mewn ystod eang o weadau a gwaelodion, ond yn nodweddiadol mae'n sylfaen olew / cwyr ac yn aml yn naturiol. Defnyddir balm CBD yn aml i gynorthwyo â thriniaeth lleddfu poen leol ehangach neu i leddfu croen sych a chrac.

 3. Lleithydd CBD : Mae lleithydd CBD yn cyfuno buddion CBD â phriodweddau hydradol lleithydd traddodiadol. Mae'n addas ar gyfer pob math o groen a gellir ei ddefnyddio i hybu iechyd croen cyffredinol. O'n profiad ni, mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn dod o dan y llinellau cynnyrch 'bandwagon' a welwch yn Boots / Superdrug sydd â chynnwys CBD dibwys. Heb ddweud nad oes opsiynau gwych ar gael, ond yn nodweddiadol gellir defnyddio Balm CBD fel sylfaen ar gyfer lleithydd. Felly cadwch hyn mewn cof a gwiriwch y labeli bob amser ar gyfer cynnwys CBD gwirioneddol.

Sut i Ymgorffori Balm CBD yn Eich Trefn Gofal Croen

Mae ymgorffori Balm CBD yn eich trefn gofal croen yn syml a gall ddarparu buddion sylweddol. Dyma sut i'w wneud:

 1. Glanhau : Dechreuwch trwy lanhau'ch wyneb neu'r ardal lle rydych chi'n bwriadu defnyddio'r balm CBD. Mae hyn yn sicrhau bod y croen yn lân ac yn barod i amsugno buddion CBD.

 2. Defnyddiwch Hufen CBD : Cymerwch ychydig bach o balm CBD a'i dylino'n ysgafn i'r croen. Rhowch sylw i unrhyw feysydd pryder neu boen penodol.

 3. Dilynwch gyda Chynhyrchion Gofal Croen Ychwanegol : Os dymunwch, gallwch ddilyn eich trefn gofal croen arferol, fel serums, lleithyddion, neu eli haul. Gellir defnyddio Balm CBD yn y bore a'r nos.

Balm CBD yn erbyn Cynhyrchion Gofal Croen Eraill - Cymhariaeth

Mae CBD Balm yn cynnig manteision unigryw o'i gymharu â chynhyrchion gofal croen eraill. Dyma gymhariaeth rhwng hufen CBD a chynhyrchion gofal croen cyffredin:

 1. Hufen CBD yn erbyn Lleithyddion Traddodiadol : Mae balm CBD yn darparu buddion hydradol lleithydd traddodiadol tra hefyd yn cynnig priodweddau gwrthlidiol a gwrthocsidiol posibl.

 2. Hufen CBD yn erbyn Cynhyrchion Gwrth-Heneiddio : Mae balm CBD wedi'i ddamcaniaethu i helpu i leihau arwyddion heneiddio trwy ddarparu gwrthocsidyddion a hyrwyddo cynhyrchu colagen. Mae un peth yn sicr, mae'n cynnig dewis arall naturiol i gynhyrchion gwrth-heneiddio llawn cemegol.

Balm CBD ar gyfer Adfer Cyhyrau ac Ymlacio

Yn ogystal â buddion gofal croen, gellir defnyddio balm CBD hefyd ar gyfer adferiad cyhyrau ac ymlacio. Gall athletwyr ac unigolion sy'n profi dolur cyhyrau neu densiwn elwa ar briodweddau lleddfu poen posibl balm CBD.

Trwy roi balm CBD ar y cyhyrau yr effeithir arnynt, gall unigolion brofi llai o lid, cyhyrau ymlaciol, ac amseroedd adferiad cyflymach. Gall balm CBD fod yn ychwanegiad gwerthfawr at arferion ar ôl ymarfer corff neu i unigolion sy'n ceisio ymlacio cyhyrau naturiol.

Tystebau Bywyd Go Iawn a Straeon Llwyddiant

Er na allwn orfodi unrhyw archwiliadau meddygol i ddatgan nad yw'r farn isod yn cynrychioli ein barn, mae'n bwysig gweld beth mae eraill wedi'i brofi trwy adolygiadau. Mae llawer o unigolion wedi honni eu bod yn profi buddion CBD Balm yn uniongyrchol. Dyma ychydig o dystebau bywyd go iawn a straeon llwyddiant:

 • "Rwyf wedi cael trafferth gydag ecsema ers blynyddoedd, ac mae balm CBD wedi bod yn newidiwr gêm i mi. Mae'n lleddfu fy nghroen llidiog ac yn lleihau cochni fel dim arall." — Sarah, 34 oed.

 • "Fel athletwr, mae dolur cyhyrau yn frwydr gyson. Mae hufen CBD wedi dod yn rhan hanfodol o'm trefn adfer. Mae'n fy helpu i ymlacio ac adfer yn gyflymach." — Mike, 42 oed.

 • "Roeddwn i'n amheus ar y dechrau, ond mae balm CBD wedi trawsnewid fy nhrefn gofal croen yn llwyr. Mae fy nghroen yn teimlo'n faethlon, yn hydradol ac yn fwy ifanc nag erioed." — Emily, 28 oed.

Balm CBD Sbectrwm Llawn Naturiol o fudd i'r DU

Casgliad - Grym Hufen CBD Holl-Naturiol ar gyfer Croen Wedi'i Faethu

I gloi, mae balm CBD yn cynnig ystod o fuddion ar gyfer croen â maeth a lleddfu poen. Gall ei briodweddau naturiol ddarparu hydradiad, lleihau llid, a hyd yn oed o bosibl leddfu poen fel rhan o raglen driniaeth ehangach. Trwy ddewis balm CBD holl-naturiol a'i ymgorffori yn eich trefn gofal croen, gallwch chi brofi pŵer CBD yn uniongyrchol.

Er mwyn cael buddion llawn hufen CBD, mae'n hanfodol dewis cynhyrchion sy'n defnyddio cynhwysion holl-naturiol a detholiad CBD sbectrwm llawn. Un cynnyrch o'r fath yw Balm Natur 300mg , balm CBD sy'n cyfuno pŵer CBD â chynhwysion naturiol i gael y canlyniadau gorau posibl. Peidiwch â cholli allan ar y manteision posibl y gall hufen CBD eu cynnig i'ch croen a'ch lles.

Cofiwch, ymgynghorwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol bob amser cyn dechrau unrhyw drefn gofal croen neu leddfu poen newydd.