Cynhyrchion CBD Naturiol - Defnyddio Cynhwysion Naturiol a Pam Mae Dyna fantais?

by Rowan Bailey

Defnyddio Cynhwysion Naturiol - Pam Mae Dyna A Mwy?

Mae bwyta'n iach wedi dod yn brif ffrwd, gan annog pobl i feddwl ddwywaith cyn prynu unrhyw fwyd. Mae'r hyn rydych chi'n ei fwyta yn effeithio ar les cyffredinol naill ai mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol. Gyda'r duedd newydd o ymwybyddiaeth iechyd, nid yw'n syndod bod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn cael eu denu at fwydydd a diodydd mwy naturiol a diogel. Mae'r dewisiadau hyn yn berthnasol nid yn unig i fwyd ond hefyd i feddyginiaeth a chynhyrchion harddwch.

Mae CBD Fegan yn Gollwng Pob Diferyn Cywarch Naturiol

Cynhyrchion CBD Naturiol

Mae byw bywyd iach yn fwy na dim ond gweithgaredd corfforol a diet cytbwys. Unwaith y byddwch chi'n profi manteision bwyd naturiol , cynhyrchion iechyd a cholur, a'u cymharu â'r ffordd roedd pethau'n arfer bod, fe welwch pam y byddech chi eisiau newid eich arferion i ffordd naturiol o fyw.

Mae bwydydd naturiol wedi'u rhoi i bobl gan natur. Gall bwyd o'r fath eich helpu i deimlo'n wych y tu mewn a'r tu allan. Mae ffrwythau a llysiau ffres, amrwd yn gyfoethog mewn "grym bywyd" o natur, fitaminau hanfodol, mwynau a ffytonutrients, sy'n darparu cyflwr cadarnhaol, naturiol o gydbwysedd a bywiogrwydd corfforol a meddyliol. Fodd bynnag, mae bwydydd wedi'u gwneud gan bobl, wedi'u gwneud mewn ffatri neu'n rhai synthetig fel arfer yn llawn siwgr, wedi'u halltu neu wedi'u prosesu, a gallant gynnwys cynhwysion niweidiol ac ychwanegion artiffisial. Mae'r cynhyrchion hyn yn dileu'r maetholion defnyddiol a'r cydrannau sy'n rhoi bywyd sydd eu hangen ar gyfer iechyd person gorau posibl.

Mae Dewis Cynhyrchion Naturiol Ac Organig yn Hanfodol I Bob Person, Ond Pam?

Llai o effaith cemegau . Os oes gennych orsensitifrwydd i gydrannau penodol neu groen sensitif, rydych chi'n gwybod sut y gall cynhyrchion â chemegau, lliwiau artiffisial a chynhwysion annaturiol eraill yn y cyfansoddiad ei lidio'n hawdd. Hefyd, os ydych chi'n defnyddio cynhyrchion gofal croen gyda chynhwysion niweidiol, gall arwain at groen sych, coch a dolur. Mae cynhyrchion organig yn cynnwys cydrannau o ffynonellau naturiol, sy'n effeithiol ond eto'n ddiogel i'w defnyddio oherwydd gwahanol briodweddau iachau, llyfnu a lleithio, yn wahanol i gynhyrchion â chemegau.

Mae eich corff yn cael ei amddiffyn . Wrth fod yn ofalus wrth reoli cyflyrau iechyd a gwylio'r hyn rydyn ni'n ei fwyta, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r hyn rydyn ni'n ei roi ar y croen hefyd. Mae croen yn amsugno pob cynnyrch a ddefnyddir yn gyflym, ac mae'r holl gynhwysion o hufenau, golchdrwythau a glanhawyr yn cael eu hamsugno i organeb.

Mae tocsinau cemegol o'r rhan fwyaf o gynhyrchion harddwch yn beryglus ac yn ddinistriol; fodd bynnag, mae cynhyrchion naturiol yn cael eu gwneud o berlysiau pur ac mae darnau planhigion wedi'u cynllunio i feithrin a diogelu croen meddal yn lle gweithio yn ei erbyn.

Diogelwch synhwyrau arogli . Gall persawr artiffisial fod yn ychwanegiad at lawer o gynhyrchion i guddio arogl cemegau eraill a ddefnyddir mewn cyfansoddiad. Gall cynhyrchion persawrus ac arogl cemegau achosi cur pen, llygaid dyfrllyd a phroblemau anadlu mewn llawer o unigolion. Mae cynhyrchion iechyd a harddwch naturiol yn cael eu llunio gydag olewau hanfodol naturiol a darnau planhigion, a all hyd yn oed ddarparu aromatherapi.

Dim sgîl-effeithiau annisgwyl . Mae llawer o gwmnïau'n ychwanegu cydrannau artiffisial fel parabens mewn fformwleiddiadau i ymestyn oes silff cynhyrchion gweithgynhyrchu. Gall ychwanegion o'r fath helpu cynnyrch i wasanaethu'n hirach tra'n gallu achosi sgîl-effeithiau sy'n dal i gael eu darganfod yn llawn.

Mae cynhyrchion modern yn defnyddio cadwolion naturiol na fyddant yn arwain at ymatebion difrifol nac yn effeithio ar eich corff. Er y gall rhai pobl fod ag alergedd i gynhwysyn naturiol penodol, mae'r effeithiau'n rhagweladwy ac yn haws eu deall nag adweithiau posibl o gydrannau synthetig. Rheswm arall i chwilio am gynhyrchion CBD Naturiol!

CBD Diferion Effeithiol wedi'i Brofi gan Lab CBD Cymru

Canlyniadau effeithiol . Gall rhai cynhyrchion naturiol weithio'n well na'u analogau sy'n cynnwys llenwyr diangen, amhureddau neu lidwyr. Efallai y bydd yn ymddangos bod llawer o gynhyrchion annaturiol yn darparu canlyniadau gwell ar ôl y cynnig cyntaf. Fodd bynnag, gallai defnydd hirdymor o'r cemegau gwenwynig a oedd yn gwneud y croen yn lanach neu'n llyfnach gwallt achosi difrod dros amser.

Cyfansoddiad clir a thryloyw . Yn y diwydiant gofal croen a harddwch nid yw nwyddau a gynhyrchir yn cael eu rheoli'n llawn, ac nid yw eu prosesau gweithgynhyrchu ychwaith. Nid oes fawr ddim, os o gwbl, o reoliadau'r llywodraeth a dim rhestrau o brofion gofynnol, sy'n arwain at fylchau y mae cwmnïau anonest yn eu defnyddio er mantais iddynt.

O ganlyniad, gall llawer o gwsmeriaid ddod o hyd i gynhyrchion croen a cholur nad ydynt yn bodloni'r gofynion cyfreithiol ar gyfer defnydd diogel. Gallai cwmnïau a gweithgynhyrchu ychwanegu gwahanol gydrannau afiach a chynhyrchu nwyddau nad ydynt wedi'u profi'n ddigonol.

Gall dewis cynhyrchion naturiol helpu i osgoi cynhwysion niweidiol a niwed i'ch croen a'ch corff. Hefyd, nid yw cynhyrchion organig yn tueddu i gael eu profi ar anifeiliaid.

Arbedion yn y tymor hir . Gall rhai cynhyrchion organig fod yn ddrud, ond nid yw naturiol bob amser yn golygu pris uchel. Mae llawer o gwmnïau'n ceisio gwneud prisiau'n fforddiadwy i'r cyhoedd ac yn cynnig cynhyrchion diogel am gostau rhesymol. Wrth gwrs, gallai nwyddau â chemegau fod yn rhatach, ond ni fydd angen i chi brynu cynhyrchion ychwanegol i drin y canlyniadau a achosir gan gynhwysion niweidiol, a all arbed eich cyllideb yn y tymor hir.

Cyfeillgar i'r amgylchedd . Gall cynhyrchion a wneir o gynhwysion cemegol gael dylanwad negyddol ar yr amgylchedd. Mae'r broses o gynhyrchu cynhyrchion iechyd a harddwch cemegol-trwm yn llygru'r aer, dŵr ac yn effeithio ar natur mewn ffordd negyddol. Hefyd, mae'r ychwanegion a'r cemegau peryglus hynny'n treiddio i'n cartrefi na all unrhyw burwr aer eu hidlo. Pan gaiff cynhyrchion eu ffermio a'u gweithgynhyrchu'n organig gan ddefnyddio arferion sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, mae llawer llai o gemegau'n cael eu rhoi yn yr atmosffer.

Wedi'i brofi gan amser . Mae'r rhan fwyaf o'r cydrannau, perlysiau ac olewau a ychwanegwyd yn y cynhyrchion diweddaraf wedi'u defnyddio ers canrifoedd ac yn adnabyddus trwy ddarparu llawer iawn o fanteision ac effeithiau buddiol. Mae cynhwysion holl-naturiol wedi sefyll prawf amser ac wedi profi eu gwerth i iechyd.

Y dyddiau hyn, mae'r farchnad gofal iechyd yn cynnig gwahanol atchwanegiadau bwyd a dietegol, tra bod cynhyrchion trwyth CBD yn cynyddu momentwm wrth i ddefnyddwyr chwilio am opsiynau mwy iach ac effeithiol i wella lles.

Mae triniaeth CBD yn dod yn ddull a ddefnyddir yn helaeth i reoli poen, poenau cronig, gorbryder, iselder ysbryd a chwsg aflonydd ac mae'n ennyn mwy o ddiddordeb ar-lein na therapïau ac atchwanegiadau traddodiadol eraill. Mae CBD yn darparu ffordd naturiol o wella iechyd heb achosi niwed, caethiwed neu sgîl-effeithiau difrifol, yn wahanol i'r mwyafrif o feddyginiaethau presgripsiwn. Ond, yn gyntaf oll, gadewch i ni archwilio beth yw CBD a pha briodweddau sydd ganddo.

Cyflwyniad Cyflym: Beth Yw CBD?

Mae Cannabidiol (CBD) yn gyfansoddyn organig sy'n cael ei dynnu o blanhigion canabis fel marijuana neu gywarch. Mae dros 100 o wahanol fathau o gydrannau yn y teulu cannabinoid. CBD yw'r cyfansoddyn mwyaf amlwg a defnyddiol a ddefnyddir yn helaeth oherwydd ei fanteision a'i briodweddau therapiwtig.

Detholiad CBD, Diferion CBD Cymru DU

Ni fydd cymeriant CBD yn achosi effaith 'uchel', ewfforia na meddwdod, yn wahanol i ganabinoid enwog arall o'r enw Tetrahydrocannabinol (THC).

Os ydych chi'n chwilio am ffordd ddiogel a phur i atal poen, teimlo'n dawelach ac yn fwy hamddenol, efallai mai CBD yw'r atodiad rydych chi wedi bod yn chwilio amdano. Fodd bynnag, gall ymddangos fel her dod o hyd i gynhyrchion o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar CBD ar y farchnad a fyddai'n cynnwys cannabidiol heb unrhyw olion o gyfansawdd THC.

Sut i Ddewis y Cynhyrchion CBD Gorau?

P'un ai pwrpas prynu cynnyrch trwyth CBD yw cynnal ffordd egnïol o fyw neu ddefnyddio buddion CBD ar gyfer trin anhwylderau ac anhwylderau, mae angen i bob cwsmer dalu sylw i'r hyn y mae'n ei brynu. Cyn prynu unrhyw gynnyrch CBD, gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried y ffactorau canlynol:

Brand ag enw da. Dewiswch frandiau sydd ag ymagwedd broffesiynol a moesegol at eu prosesau gweithgynhyrchu. Ymchwilio i hanes brand a'i enw da ar y farchnad, p'un a oes ganddo unrhyw wobrau neu ardystiadau i wneud penderfyniadau prynu gwybodus. Hefyd, ystyriwch adolygiadau cwsmeriaid a gwasanaeth cwsmeriaid y gellir eu defnyddio fel llinyn mesur i asesu enw da brand.

Profion Lab . Y ffordd orau i wneuthurwr aros yn dryloyw gyda'r defnyddwyr yw cyflwyno Tystysgrifau Dadansoddi (COA). Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth fanwl am gyfansoddiad y cynnyrch ynghyd ag union symiau pob cynhwysyn. Cyhoeddir COA gan labordy trydydd parti achrededig i sicrhau cywirdeb a data llawn. Chwiliwch bob amser am COA cyn prynu cynnyrch neu gofynnwch i'r gwerthwr posibl am yr adroddiad hwn i gadarnhau ansawdd a phurdeb nwyddau.

Datganiadau ffug . Osgoi brandiau sy'n honni eu bod yn gwella, yn trin neu'n gwneud diagnosis o unrhyw anhwylderau trwy ddefnyddio eu cynhyrchion. Mae CBD yn gydran weithredol a ddefnyddir fel offeryn cynorthwyol i reoli symptomau gwahanol glefydau ac anhwylderau. Er bod CBD wedi helpu llawer o bobl, gan gynnwys achosion difrifol, mae angen gwneud llawer o ymchwil o hyd cyn gwneud datganiadau uchel.

Ffynhonnell CBD . Wrth chwilio am gynhyrchion CBD , fe sylwch ar dri phrif amrywiaeth ar y farchnad - sbectrwm eang, sbectrwm llawn a CBD ynysig.

  • CBD sbectrwm llawn. Mae'n cyfeirio at gynhyrchion sy'n cynnwys yr holl ganabinoidau o blanhigion canabis heb fawr o olion THC. Pan ddefnyddir cannabinoidau gyda'i gilydd, maent yn creu effaith fwy arwyddocaol. Gelwir yr effaith synergaidd hon yn effaith entourage;
  • CBD sbectrwm eang. Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu trwytho â CBD sbectrwm llawn heb unrhyw gyfansawdd THC;
  • CBD ynysu. Nid yw cynhyrchion o'r fath yn cynnwys cydran THC na chyfansoddion canabis eraill a dyna pam na allant ddarparu ystod lawn o fuddion fel sbectrwm eang neu sbectrwm llawn.

Cynhwysion . Gall llawer o gynhyrchion CBD gynnwys lliwiau a blasau artiffisial, plaladdwyr, GMO ac ychwanegion niweidiol eraill mewn cyfansoddiad, a all fod yn beryglus i iechyd a lles cyffredinol. Ar ben hynny, gwiriwch a yw cynhyrchion trwyth CBD yn cynnwys alergenau posibl a gofynnwch am COA i sicrhau bod eich triniaeth CBD yn effeithiol ac yn rhydd o risg.

Casgliad

Mae pob person yn anelu at ddyfodol diogel a chynaliadwy, a gall cynhyrchion organig naturiol helpu i gyrraedd y nod hwn. Mae mwy o unigolion yn sylweddoli pwysigrwydd defnyddio'r cynhyrchion hyn i gyflawni'r canlyniadau dymunol nad ydynt yn dibynnu ar nifer y cemegau mewn cyfansoddiad.

Gall dewis y brand cywir a chynhyrchion o ansawdd da, boed yn fwyd, meddyginiaethau neu gynhyrchion gofal croen helpu i gynnal iechyd, atal anhwylderau a hyrwyddo gwell cyflwr croen heb arwain at adweithiau annymunol.

Dewiswch gynhyrchion CBD naturiol i gadw'ch corff yn iach, byw'n hirach ac arbed y blaned rhag cemegau gwenwynig.

Awdur: Valentina Soldatkina ar ran Infinity CBD (Diolch Valentina!)