Rhyddhewch Botensial Llawn Eich Vaporiser Mighty gyda'r Affeithwyr Gorau hyn

by Rowan Bailey

Rhyddhewch Botensial Llawn Eich Vaporiser Mighty gyda'r Affeithwyr Gorau hyn

Ategolion vape nerthol gorau ar gyfer canabis meddygol uk
Fel claf canabis meddygol ers dros dair blynedd, rwyf wedi cael fy nghyfran deg o brofiadau gyda gwahanol fathau o anweddwyr. Fodd bynnag, mae un sydd wedi sefyll allan fwyaf i mi: y Mighty Vaporiser. Mae'r ddyfais hon yn newidiwr gêm, sy'n rhoi profiad anweddu pwerus a llyfn i ddefnyddwyr gyda'r tawelwch meddwl bod gennych chi ddyfais roc solet gan Storz a Bickel. Ond, a oeddech chi'n gwybod y gallwch chi wella'ch Mighty Vaporiser hyd yn oed ymhellach gyda'r ategolion cywir?
Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhannu fy hoff ddewisiadau ar gyfer ategolion Mighty Plus gyda chi, sut i ddewis y rhai cywir, a sut i'w cynnal. Yn onest, mae'r ategolion hyn nid yn unig yn gwella defnydd cyffredinol y ddyfais, ond mae rhai mewn gwirionedd yn eich helpu i gael mwy am arian i chi gyda'ch blodyn! O ddifrif, roeddwn i wedi ei ddarllen yn rhywle arall fy hun ac wedi cymryd yn ganiataol ei fod yn llwyth o... Fodd bynnag ar fy noson gyntaf gyda'r Globe bubbler islaw ac yn ddamweiniol cefais ormod o lawer o'm Althea Powdered Donuts ac yn y diwedd yn sownd i fy nghadair am ychydig. dipyn...

Cyflwyniad i'r Anweddydd Mighty

Cyn i ni blymio i mewn i'r ategolion, gadewch i ni ddeall yn gyntaf beth yw'r Mighty Vaporiser a beth sy'n gwneud iddo sefyll allan o'r dorf. Mae'r Mighty Vaporiser yn ddyfais symudol, sy'n defnyddio gwres darfudiad a dargludiad i anweddu perlysiau sych a dwysfwydydd. Mae ei ddyluniad unigryw yn caniatáu rheolaeth tymheredd manwl gywir, sy'n sicrhau bod eich perlysiau'n cael eu gwresogi'n gyfartal ac yn cynhyrchu anwedd llyfn, blasus. Stori hir yn fyr os nad ydych erioed wedi clywed am un o'r blaen, mae'n defnyddio aer wedi'i gynhesu i basio trwy'r deunydd blodau mewn modd manwl gywir sy'n anweddu ac yn trosi'r holl gyfansoddion defnyddiol yn anwedd. Mae hyn yn osgoi unrhyw hylosgiad o'r deunydd planhigion ac yn gadael popeth arall ar ôl.
Un o nodweddion amlwg y Mighty Vaporiser yw ei oes batri. Mae ganddo fatri hirhoedlog sy'n caniatáu ar gyfer sesiynau anweddu estynedig heb orfod poeni am ei ailwefru'n gyson. Er ei bod yn werth nodi, o'i gymharu â anweddau nicotin arferol, bod anweddau perlysiau sych yn defnyddio LLAWER mwy o bŵer i weithredu, sy'n golygu eu bod i'w gweld yn para llawer llai o amser mewn cymhariaeth. Mae'n bwysig cofio gyda anwedd Nicotin dim ond ei gynhesu a'i anweddu pan fyddwch chi'n pwyso'r botwm pan fydd angen i chi anadlu. Fodd bynnag, er mwyn i vape perlysiau sych fel y Mighty weithio, mae'n rhaid iddo gynnal y tymheredd rydych chi'n ei osod (Mewn rhai achosion 210c+) am gyfnod estynedig o amser, yn aml 5-15 munud yn dibynnu ar eich defnydd. Felly ar gyfer y Mighty byddwn yn dweud gyda sesiwn 5-10 munud eich bod yn edrych ar 6-8 defnydd rhwng taliadau ar ddyfais newydd, lle gan fod fy uned 3+ oed bellach angen codi tâl bob 4-5 defnydd.
Yn ogystal, mae'r ddyfais wedi'i gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel sy'n ei gwneud yn wydn ac yn para'n hir. Mae Storz a Bickel yn adnabyddus am ansawdd y deunyddiau a dyluniad eu cynhyrchion.
Deall Pwysigrwydd Ategolion i'r Anweddydd Mighty
Er bod y Mighty Vaporiser eisoes yn ddyfais drawiadol ar ei ben ei hun, gall ategolion fynd â'ch profiad anweddu i'r lefel nesaf. Gall yr ategolion cywir eich helpu i addasu a phersonoli'ch dyfais i weddu i'ch anghenion. Gallant hefyd wella ymarferoldeb y Mighty Vaporiser a'i wneud yn haws i'w ddefnyddio. Felly p'un a ydych chi'n hoffi teimlad ceg / priodweddau oeri darn ceg gwydr, eisiau ymestyn y pellter teithio anwedd gyda bubbler, neu ei gwneud hi'n haws ei lwytho â stondin rhad a hawdd y byddwch chi'n meddwl tybed sut roeddech chi'n byw hebddo. Mae gennym ni ddadansoddiad o'r ategolion gwych sydd eu hangen i fynd â'ch profiad canabis meddygol i'r lefel nesaf.

Rhaid cael Ategolion ar gyfer y Anweddydd Mighty

Nawr ein bod yn deall pwysigrwydd ategolion, gadewch i ni edrych ar rai ategolion hanfodol ar gyfer y Mighty Vaporiser.
1. Mighty Gwydr Mouthpiece
Mae'r darn ceg gwydr yn affeithiwr hanfodol ar gyfer y Mighty Vaporiser. Mae'n gwella blas yr anwedd ac yn caniatáu ar gyfer tynnu'n llyfnach. Mae'r darn ceg gwydr hefyd yn llawer mwy hylan na'r darn ceg plastig sy'n dod gyda'r ddyfais hefyd gan ei fod yn haws ei lanhau. Fel y gwelwch y cronni, rydych chi'n debygol o gadw ar ben y cyfan yn fwy nag y byddech chi pan fydd wedi'i guddio. Fi fydd y cyntaf i gyfaddef nad ydw i bob amser wedi bod y gorau o ran glanhau fy nerth yn y gorffennol, ond ers defnyddio un o'r rhain sylweddolais faint o wn a llwch sy'n cael ei ddal i mewn yno mor gyflym. Credwch fi, mae'n werth chweil am flas, teimlad ac iechyd! Beth sydd i fynd o'i le?! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i opsiwn sydd wedi'i adolygu'n dda sy'n cyd-fynd yn dda oherwydd weithiau rydyn ni'n clywed am fewnforion rhatach yn dod i mewn ychydig yn rhydd!
2. Capsiwlau Dosio Mighty Vape
Ategolion anwedd pwerus dosign deiliad capsiwl meddygol canabis uk
Mae dosio capsiwlau yn gwneud llwytho a dadlwytho eich Mighty Vaporiser yn awel. Maent hefyd yn helpu i gadw'ch dyfais yn lân ac atal unrhyw weddillion rhag cronni wrth sicrhau cynhyrchiad anwedd cyfartal yn erbyn y siambr lawn. Mae capsiwlau dosio hefyd yn wych ar gyfer rhag-bacio'ch perlysiau, gan ei gwneud hi'n hawdd newid rhwng gwahanol fathau.
Rydw i am un yn cael llond bol yn tagu fy ngrinder o gwmpas ac yn ceisio gwagio fy nghornel a'i lenwi yn ôl i fyny mewn ardal ysmygu mewn gwesty neu pan fyddwch allan yn gyffredinol. Rhaid cyfaddef y byddwn i'n mynd heb y ffwdan yn aml, ond gan fod fy anghenion am ryddhad wedi gwaethygu sylweddolais fy mod yn colli allan ar amser gwell gyda fy nheulu am ddim rheswm. O ran canabis meddygol, mae angen i chi allu dosio'n gyfleus pan fyddwch allan, ac er bod gennym yr hawl gyfreithiol i wneud hynny, gall ddod â sylw digroeso o hyd. Yn enwedig i'r rhai sy'n cael eu rhagnodi am resymau sy'n gysylltiedig â phryder! Felly mae gwneud unrhyw ran o'r broses hon yn haws, yn gyflymach ac yn isel yn allweddol yn fonws.
Nawr rwy'n rhag-wneud cymaint o gapsiwlau dosio ag y bydd eu hangen arnaf pan fyddant allan, a'u gosod yn un o'r cylchoedd allweddi hyn sydd hefyd yn wych ar gyfer arogli: Prynwch nhw YMA!
Yna rwy'n gosod y rheini yn y twb gyda fy mhresgripsiwn arno. Yna gallaf eu picio i mewn pan fydd eu hangen arnaf, a rhoi'r capsiwlau ail-law mewn cynhwysydd arall allan o'r ffordd. Hawdd!
Ategolyn gwerth chweil arall yw'r cadi capsiwl dosio hwn sydd ar gael YMA .

3. Mighty Water Pipe Adapter

Mighty vaporiser bibell ddŵr addasydd bong 14mm DU
Os ydych chi'n chwilio am brofiad anweddu llyfnach ac oerach, mae addasydd pibell ddŵr yn affeithiwr hanfodol. Mae'n caniatáu ichi gysylltu eich Anweddydd Mighty i bibell ddŵr, sy'n oeri'r anwedd ac yn ei gwneud hi'n haws ar eich gwddf.
I'r rhai ohonoch sydd eisoes â'ch hoff ddarn gwydr fod hwn yn berffaith gan y bydd yn hawdd ei addasu a'i ddefnyddio. Un peth y byddaf yn ei nodi yw nad yw'n well rhoi llawer o straen ar y ddyfais ei hun, felly wrth ddefnyddio addasydd fel hyn yn aml, byddwn yn argymell cael addasydd eilaidd y gallwch ei atodi gyda 'chwip' silicon yn gadael eich Mighty yn ddiogel ar y ddesg/ochr. Llai tebygol o gael eich taro drosodd neu ei gracio lle mae wedi'i osod!
Ar wahân i hynny, mae'r rhain yn ychwanegiad gwych i'r nerthol oherwydd nid yn unig y mae'r oerach anwedd, ond mae'n eich helpu i'w ddefnyddio'n hirach i gael pob darn olaf allan o'r blodyn cyn gorffen. Rwyf wedi dod o hyd i effeithiau llawer cryfach fesul dos oherwydd hyn, rydych chi wedi cael eich rhybuddio! Gallwch godi un YMA sy'n addasu i ddau wahanol faint am £13 yn unig!

Gwella'r Profiad Anweddu gyda Top Mighty Plus Accessories

Nawr ein bod wedi ymdrin â'r rownd gyntaf o ategolion hanfodol, gadewch i ni edrych ar rai o'r ategolion Mighty Plus gorau a all wella'ch profiad anwedd hyd yn oed ymhellach. O ddifrif mae'r un cyntaf ar yr adran hon yn newidiwr gêm ac yn gwneud y Mighty yn anifail hollol wahanol pan gaiff ei ddefnyddio'n iawn!

1. Bubbler Gwydr Mighty

Mighty vape glass globe bubbler meddygol canabis sych perlysiau vape UK
Mae'r Mighty Plus Glass Bubbler (Yn gweithio gyda nerthol + crefftus rheolaidd hefyd!) yn atodiad sy'n cyd-fynd â'r Mighty Vaporiser ac yn darparu profiad anwedd hyd yn oed yn llyfnach. Mae ei ddyluniad unigryw yn helpu i oeri'r anwedd gan leihau unrhyw lid, yn enwedig ar dymheredd uwch.
Canfûm fy mod wedi bod yn cael trafferth yn ystod misoedd clefyd y gwair pan gyrhaeddais 210C i orffen fy dos. Yn aml yn ei droi i ffwrdd pan oedd ganddo ychydig i fynd o hyd yn syml oherwydd pa mor grafog y byddai fy ngwddf yn ei gael. Felly penderfynais roi cynnig arni ar ôl gweld rhywun arall yn ei gyffwrdd ar reddit.
Wel y cyfan y gallaf ei ddweud yw fy mod wedi fy chwythu i ffwrdd. Mae'r ffaith ei fod yn eistedd yn gyfforddus ar eich desg ac y gallwch chi ddal y darn ceg yn gyfforddus yn gwneud gwahaniaeth enfawr wrth ymlacio. Fel gydag unrhyw ddarn ceg gwydr dros blastig roedd y blas a'r teimlad yn llawer gwell ond y tu hwnt i hynny aeth oeri'r anwedd ag ef i'r lefel nesaf.
Nid oedd yn rhaid i mi fasnachu peswch am leihau fy mhoen wrth feddyginiaethu ar y nosweithiau drwg hynny. Ar ben hynny pan nad oeddwn wedi sylweddoli pa mor effeithiol oedd o, roeddwn wedi llwyddo i gael pob darn olaf allan o'r blodyn gan olygu fy mod yn gaeth i'm sedd yn llawer mwy nag arfer... Camgymeriad roeddwn i'n siŵr na fyddwn yn ei wneud eto! Yn y pen draw gan fod hyn yn gwneud yr anwedd yn llawer mwy pleserus gallwch chi gael llawer mwy o'ch blodyn yn hawdd, felly mae hyn yn llythrennol yn arbed arian i chi ar yr un pryd â gwella blas ac ymarferoldeb. Allwch chi ddim mynd yn anghywir!
Fy un awgrym gyda hyn fodd bynnag yw anwybyddu'r llun a chael addasydd eilaidd fel y gallwch redeg chwip o'ch nerthol i'r glôb ei hun fel nad oes rhaid iddo eistedd ar ei ben gan roi straen ar y gwddf. Wedi'r cyfan nid yw'r Mighty yn rhad ac nid ydym am ei dorri!

2. Mighty Sych Herb Vape Gwydr Mouthpiece

Mae'r Mighty Plus Glass Mouthpiece yn fersiwn wedi'i huwchraddio o'r darn ceg gwydr safonol. Mae wedi'i wneud o wydr borosilicate o ansawdd uchel ac mae ganddo ddyluniad unigryw sy'n sicrhau'r llif aer a'r blas mwyaf posibl.
Mae cael darn ceg gwydr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'ch profiad anweddu a hefyd iechyd cyffredinol gan ei fod yn eich cadw ar ben ei lanhau. Gan fod y darn ceg gwreiddiol yn blastig du, gall fod yn anodd dweud pa mor fudr y mae'n mynd y tu mewn. Felly gyda'r opsiwn clir gallwch chi gadw ar ei ben yn hawdd!
Mae blas a theimlad ceg cyffredinol defnyddio darn gwydr yn welliant cast yn fy marn i. Fy unig ychydig o gyngor yw wrth siopa am un edrychwch ar yr adolygiadau gan ein bod wedi gweld rhai yn dod i mewn gyda ffit llac!

3. Stondin Mighty Plus

Sefwch am yr anweddydd perlysiau sych nerthol ar gyfer canabis meddygol uk
Os mai dim ond 1 affeithiwr y byddwch chi'n ei brynu ar gyfer eich nerthol, gwnewch yr un hwn. Mae'n ddryswch i mi na all sefyll ar ei ben ei hun! Rwy'n hoffi bod llawer o rai eraill wedi defnyddio'r tric o dynnu'r teclyn oren llachar o'r gwaelod, ei gylchdroi 180 a'i roi yn ôl i mewn i greu 'gwefus' bach a fyddai'n ei helpu i sefyll. Ond does dim byd yn curo'r sylfaen gadarn hon y gallwch chi ei chodi o dan denner! Codwch un YMA.
Mae'r Mighty Plus Stand yn affeithiwr syml ond effeithiol sy'n ei gwneud hi'n hawdd storio ac arddangos eich Mighty Vaporiser tra'n ei gwneud hi'n anfeidrol well i'w lwytho wrth sefyll ar eich desg. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cydio mewn un fel yr uchod sydd wedi ystyried y gofod ar gyfer y cebl gwefru a mynediad at yr offeryn.
Sefwch am yr anweddydd perlysiau sych nerthol ar gyfer canabis meddygol DU
Mae'n ddarn syml o blastig mewn gwirionedd i drwsio diffyg dylunio syml. Dwi mor gyfarwydd ag e nawr fe wnaeth ddrysu fi pan es i ddefnyddio Mighty heb un. Aeth yn awtomatig i sefyll i fyny ar y bwrdd!
Daeth llawer ohonom i arfer â'r dechneg gafael clun o ddal y nerthol rhwng eich coesau wrth i chi ei lwytho, ond a dweud y gwir ni allaf danseilio cymaint o wahaniaeth y mae'r ychwanegiad syml hwn yn ei wneud. Yn arbennig ar gyfer y cleifion canabis meddygol hynny sy'n dioddef o swyddogaeth echddygol / arthritis oherwydd gallwch ei osod ar fwrdd yn ddiogel wrth ei baratoi ar gyfer eich dos nesaf. Gafaelwch yn eich stondin Mighty Dry Herb Vape heddiw YMA .

Archwilio'r Ategolion Diweddaraf ar gyfer y Mighty Plus Vaporiser

Mae Storz a Bickel, gweithgynhyrchwyr y Mighty Vaporiser, yn dod allan yn gyson ag ategolion newydd ac arloesol i wella'ch profiad anweddu yn ogystal â brandiau trydydd parti sydd wedi gweld ei fod yn dod yn enwogrwydd a phoblogrwydd!
Pan godais fy Mighty cyntaf yn ôl yn 2020 roedd yr opsiynau'n llawer mwy cyfyngol gyda'r stondin yn bennaf yn ychwanegiad mawr, ond nawr gyda chitiau glanhau ychwanegol, pŵer wrth fynd a galluoedd gwefru cyflymach yn y Mighty Plus, rydym yn sicr i gyd. gosod waeth beth yw'r sefyllfa!

Dyma rai o'r ategolion diweddaraf ar gyfer y Mighty Plus Vaporiser.

1. Mighty Plus Wear and Tea Set

Pecyn traul mawr Storz a Bickel ar gyfer anweddydd perlysiau sych canabis meddygol uk
Mae'r Mighty Plus Wear and Tear Set yn gasgliad o rannau newydd ar gyfer eich Mighty Vaporiser. Mae'n cynnwys popeth o sgriniau ac o-rings i uned oeri newydd. Mae'r set hon yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n defnyddio eu Mighty Vaporiser yn aml ac sydd am ei gadw yn y cyflwr gorau.
Dros amser ni fyddwch yn amau ​​​​colli rhannau yn ystod glanhau, neu wisgo pethau allan. Er enghraifft, mae'r brwsh glanhau wedi bod yn ddarn gwych o offer ar gyfer glanhau, ond dros amser gall fynd yn hen ffasiwn. Prynais frwsh unfath yn rhywle arall gan feddwl fy mod wedi arbed arian, ac yn y pen draw roedd y blew'n cwympo allan o hyd a byddai'n rhaid eu tynnu o'm huned oeri wrth frwsio allan. Felly mae'n sicr yn becyn gwerth chweil i gael darnau ymddiried OG gan Storzs a Bickel eu hunain.
Gallwch godi'ch un chi YMA .

2. Banc Pŵer Mighty Plus

Banc pŵer ar gyfer anweddydd perlysiau sych pwerus y DU
Mae'r Mighty Plus yn codi tâl trwy USB C sy'n golygu y gallwch chi ddefnyddio Banc Pŵer fel gwefrydd cludadwy sy'n eich galluogi i ailwefru'ch Mighty Vaporiser wrth fynd. Rhywbeth rydw i'n edrych ymlaen ato pan fyddaf yn disodli fy OG Mighty o'r diwedd!
Nid yw'n gyfrinach na fydd y batri ar y Vapes hyn yn para diwrnod llawn o ddefnydd rheolaidd, felly gall gallu ychwanegu ato wrth fynd fel hyn fod yn newidiwr gêm go iawn. Yn enwedig ar gyfer unedau hŷn nad ydyn nhw'n dal eu tâl hefyd mwyach.
Mae cael banc pŵer mawr fel HWN yn rhoi digon o le i chi ychwanegu arian tra allan, ac yn well eto gellir ei ddefnyddio i ychwanegu at eich ffôn os oes ei angen arnoch! Mae'n werth nodi nad yw'r Mighty gwreiddiol yn gweithio gyda banc pŵer fel hwn heb rai addaswyr!

3.Charger Car Mighty Plus

Gwefrydd car ar gyfer anweddydd perlysiau sych nerthol ar gyfer canabis meddygol DU
Er nad oes angen dweud na ddylech fod yn gyrru wrth ddefnyddio'ch anweddydd perlysiau sych, ar deithiau hir gall fod yn amser defnyddiol i godi tâl amdano pan fyddwch yn cyrraedd pen eich taith.
Mae'r Mighty Plus Car Charger yn affeithiwr hanfodol i'r rhai sy'n hoffi anweddu wrth fynd. Mae'n caniatáu ichi wefru'ch Vaporiser Mighty Plus tra'ch bod chi'n gyrru, felly does dim rhaid i chi byth boeni am redeg allan o fatri. Yn yr un modd â'r banc pŵer, wrth i'r Mighty Plus gymryd tâl USB C, gallwch ddefnyddio gwefrwyr ceir sydd â'r sgôr gywir i gadw'n ychwanegol wrth fynd!
Prynwch eich un chi YMA .

Affeithwyr Storz a Bickel Mighty: Ansawdd a Chydnawsedd

Un o'r rhesymau pam mae ategolion gwreiddiol o Storz a Bickel mor boblogaidd yw eu hansawdd a'u cydnawsedd â'r Mighty Vaporiser. Mae Storz a Bickel yn adnabyddus am eu cynhyrchion o ansawdd uchel, ac nid yw eu hategolion yn eithriad. Yn ogystal, mae eu hategolion wedi'u cynllunio'n benodol i weithio gyda'r Mighty Vaporiser , gan sicrhau eich bod chi'n cael y profiad anweddu gorau posibl. Mae'n werth nodi y bydd gan lawer o'r rhain fersiynau a fyddai hefyd yn cyd-fynd â fersiwn Crafty o'r vape hwn.

Sut i Ddewis yr Ategolion Cywir ar gyfer Eich Vaporiser Mighty

Gall dewis yr ategolion cywir ar gyfer eich Mighty Vaporiser fod yn llethol, yn enwedig gyda chymaint o opsiynau ar gael. Wrth fynd am frand trydydd parti byddem yn argymell yn gryf eich bod yn neidio i mewn i'r adolygiadau i weld pa mor dda y maent yn ffitio/yn gweithredu.
Dyma rai ffactorau i'w hystyried wrth ddewis ategolion ar gyfer eich dyfais.

1. Eich Arddull Vaping

Swigenwr glôb gwydr ar gyfer anweddydd perlysiau sych nerthol y DU
Ystyriwch eich steil anwedd a beth rydych chi am ei gael allan o'ch Mighty Vaporiser . Ydych chi'n chwilio am gêm gyfartal fwy esmwyth? Ydych chi eisiau gwella blas eich anwedd? A oes angen gwefrydd cludadwy arnoch i sicrhau bod eich dyfais yn cael ei gwefru wrth fynd? Mae'r rhain i gyd yn ffactorau i'w hystyried wrth ddewis ategolion. Beth fyddai'n cael yr effaith fwyaf i chi. I rywun sy'n ceisio rhoi'r gorau i ysmygu ac nad yw'n teimlo ei fod yn cael digon o bob dos, efallai y bydd y glôb gwydr yn byrlymu'n berffaith gan y gallant gael trawiadau mwy yn cael mwy o'u blodyn. Lle gall claf canabis meddygol ag arthritis ei chael hi'n anodd jyglo dal y nerthol wrth ei lwytho, felly gallai stand syml wneud byd o wahaniaeth! Chi yn bersonol sy'n gyfrifol am hyn.

2. Cydweddoldeb

Gwnewch yn siŵr bod yr affeithiwr a ddewiswch yn gydnaws â'ch Mighty Vaporiser. Mae ategolion o Storz a Bickel wedi'u cynllunio'n benodol i weithio gyda'r Mighty Vaporiser, ond os ydych chi'n ystyried ategolion gan weithgynhyrchwyr eraill, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich ymchwil. Fel arfer bydd adolygiadau yn rhoi'r cyfan sydd angen i chi ei wybod, ond mae bob amser yn werth gwirio fforymau fel reddit i gael adborth gan ddefnyddwyr.

3. Ansawdd

Fel gydag unrhyw affeithiwr, mae ansawdd yn allweddol. Chwiliwch am ategolion wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel sy'n wydn ac yn para'n hir. Mae'r cynhyrchion hyn yn cael eu gwneud ar gyfer eich iechyd, felly mae cael deunyddiau o ansawdd uchel yn bwysig iawn!

Ble i Brynu Affeithwyr Vaporiser Mighty Gwirioneddol

O ran prynu ategolion Mighty Vaporiser , mae'n bwysig prynu o ffynhonnell ag enw da i sicrhau eich bod chi'n cael cynhyrchion dilys. Dyma rai lleoedd i brynu ategolion gwirioneddol Mighty Vaporiser.

1. Gwefan Storz a Bikel

Anweddyddion perlysiau sych Storz a Bickel ar gyfer canabis meddygol yn y DU
Gwefan Storz and Bickel yw'r lle gorau i brynu ategolion dilys ar gyfer eich Mighty Vaporiser. Mae ganddyn nhw ddewis eang o ategolion, a gallwch chi fod yn siŵr eich bod chi'n cael cynhyrchion o ansawdd uchel. Er ei bod yn werth gwirio a ydynt yn anfon o'r tu allan i'r DU oherwydd efallai y bydd gennych chi doll mewnforio wrth siopa'n uniongyrchol. Gallwch wirio ar eu gwefan am ddosbarthwyr swyddogol yn eich gwlad i osgoi hyn.

2. Siopau Vape

Mae llawer o siopau vape yn cario ategolion ar gyfer y Mighty Vaporiser . Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich ymchwil a dewiswch siop ag enw da sy'n gwerthu cynhyrchion dilys. Gallwch wirio hyn trwy wirio eu bod yn ddosbarthwr / manwerthwr swyddogol.

3. Manwerthwyr Ar-lein

Mae yna lawer o fanwerthwyr ar-lein sy'n gwerthu ategolion Mighty Vaporiser. Unwaith eto, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich ymchwil a dewiswch adwerthwr ag enw da a chwiliwch am adolygiadau wedi'u dilysu i sicrhau eu bod yn ffitio ac yn gweithredu'n dda!

Cynnal a Glanhau Eich Affeithwyr Vaporiser Mighty

Nawr bod gennych chi'ch ategolion Mighty Vaporiser, mae'n bwysig eu cynnal a'u cadw a'u glanhau i sicrhau eu bod yn aros yn y cyflwr gorau. Bydd y rhain yn cronni olewau o'r blodyn yn yr uned oeri sy'n bwysig i'w glanhau. Dros amser, gall y rhain greu pethau cas nad ydych chi eisiau eu hanadlu'n uniongyrchol!
Diolch byth, mae cynnal a chadw yn eithaf syml cyn belled â'ch bod yn cadw ar ben hynny.
Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cynnal a glanhau eich ategolion Mighty Vaporiser.

1. Glanhau Rheolaidd

Glanhewch eich ategolion yn rheolaidd i atal unrhyw weddillion rhag cronni. Defnyddiwch doddiant glanhau sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer ategolion anwedd a dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Rydym fel arfer yn argymell defnyddio Isopropyl alcohol 99%, ond yn cael eu rhybuddio ei fod yn hynod fflamadwy. Felly defnyddiwch mewn ardal sydd wedi'i hawyru'n dda i ffwrdd o ffynonellau tanio. Ni allaf bwysleisio digon pa mor fflamadwy yw'r stwff hwn!

2. Glanhau Dwfn

O bryd i'w gilydd, bydd angen i chi lanhau'ch ategolion yn ddwfn i gael gwared ar unrhyw weddillion ystyfnig. Eto, defnyddiwch doddiant glanhau sydd wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer ategolion anwedd a dilynwch gyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Mae hyn fel arfer yn golygu socian yn y toddiant glanhau a sychu gyda blagur cotwm.

3. Amnewid

Yn olaf, mae'n bwysig ailosod eich ategolion pan fyddant yn dechrau dangos arwyddion o draul. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn parhau i gael y profiad anwedd gorau posibl. Gyda'r Mighty, mae modd ailosod yr uned oeri ar ei ben oherwydd ar ôl ychydig bydd yn mynd ychydig yn hen, ond gyda chynnal a chadw rheolaidd dylech barhau i allu cael cwpl o flynyddoedd allan o bob un gyda defnydd dyddiol.

Sut i Lanhau Eich Vaporiser Mighty

Yn ogystal â glanhau'ch ategolion, mae'n bwysig glanhau'ch Mighty Vaporiser yn rheolaidd. Dyma sut i lanhau eich Vaporiser Mighty.

1. dadosod

Dechreuwch trwy ddadosod eich Mighty Vaporiser. Tynnwch yr uned oeri a'r darn ceg. Mae'n well tynnu'r uned oeri ar wahân yn syth ar ôl ei ddefnyddio gan y bydd yr olewau y tu mewn yn rhydd. Unwaith y bydd yn oeri i lawr y rhain yn galetach i mewn i chwalu stiff fel cysondeb a fydd i bob pwrpas yn gludo'r uned oeri at ei gilydd.
Byddwch yn ofalus oherwydd er nad yw'n beryglus i gael y resin ar eich croen, gall fod yn boen go iawn i ddod oddi ar!

2. Glan

Defnyddiwch frwsh glanhau i gael gwared ar unrhyw falurion o'r siambr wresogi. Defnyddiwch doddiant glanhau sydd wedi'i gynllunio'n benodol ar gyfer anweddwyr i lanhau'r uned oeri a'r darn ceg. Rwy'n cael y blaen yn tynnu cymaint o'r resin ag sy'n bosibl cyn sychu trwy droi fy ffwrn i'r ystod 60-80c, a gosod darnau fy uned oeri ar ddarn o bapur memrwn yno am 20-30 munud. Mae hyn yn diferu'r rhan fwyaf o'r adenillion ar y memrwn (I'w waredu'n hawdd wrth gwrs.) gan adael llawer llai i chi ymgodymu ag ef. Mae dewis blagur cotwm naturiol diogel i sychu'r gweddill yn gwneud y gamp fel arfer.

3. Ailosod

Yn olaf, ailgynullwch eich Mighty Vaporiser a mwynhewch brofiad anweddu ffres a glân. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod y modrwyau O newydd yn ddiogel ac nad oes gormod o resin yn cuddio yn unman.

Casgliad: Rhyddhewch Botensial Llawn Eich Vaporiser Mighty gyda'r Affeithwyr Gorau hyn

Ategolion gorau ar gyfer y anweddydd perlysiau sych nerthol ar gyfer canabis meddygol uk
Mae'r Mighty Vaporiser yn ddyfais drawiadol ar ei phen ei hun, ond gyda'r ategolion cywir, gallwch fynd â'ch profiad anweddu i'r lefel nesaf. O ddarnau ceg gwydr i addaswyr pibellau dŵr, mae yna ddigon o ategolion i ddewis ohonynt. Cofiwch ddewis ategolion sy'n gydnaws â'ch Mighty Vaporiser ac wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel. A pheidiwch ag anghofio cynnal a glanhau'ch ategolion yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn aros yn y cyflwr gorau. Gyda'r ategolion gorau hyn, byddwch chi'n gallu rhyddhau potensial llawn eich Anweddydd Mighty a mwynhau'r anwedd llyfn, blasus y mae'n ei gynhyrchu.
Yn barod i fynd â'ch Mighty Vaporiser i'r lefel nesaf? Ewch i wefan Storz a Bickel i bori trwy eu detholiad o ategolion o ansawdd uchel.